สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

การเมืองการปกครองไทย

สมัยกรุงศรีอยุธยา

เมื่อการปกครองกรุงสุโขทัยตกมาถึงรัชกาลที่ 4 คือ รัชสมัยพระเจ้าเลอไทขึ้นครองราชย์ ความปรีชาสามารถลดลงอย่างมาก เรียกว่า การปกครองบ้านเมืองในสมัยนี้มีความอ่อนแอลงอย่างมาก จนทำให้หัวเมืองต่าง ๆ เกิดก่อกบฏและแข็งเมืองรวมทั้งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ในที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 1933 สมเด็จพระราเมศวรแห่งกรุงศรีอยุธยาก็สามารถรวบรวมเอาอาณาจักรที่สำคัญเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้โดยมีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

คติของประชาชนเกี่ยวกับกษัตริย์ผู้ปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรฝ่ายใต้ของไทย คือกรุงศรีอยุธยานี้ตกอยู่ในอิทธิพลของขอมเป็นเวลาอันยาวนานก่อนที่จะตั้งตัวเป็นอิสระได้ จึงทำให้คนไทยรับเอาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมความเชื่อถือจากพวกขอม คือการเอาอาญาสิทธิ์ของพระเจ้าแผ่นดินเป็นหลักในการปกครอง ซึ่งขอมได้รับอิทธิพลการนับถือพระเจ้าแผ่นดินมาจากอินเดียอีกต่อหนึ่ง คืออินเดียถือว่า พระเจ้าแผ่นดินคือพระโพธิสัตว์ หรือเป็นพระอิศวรพระนารายณ์ซึ่งแบ่งภาคลงมาเกิดเพื่อบำรุงเลี้ยงดูชาวโลก กษัตริย์จึงมีอำนาจล้นพ้น มีอำนาจเด็ดขาดในการปกครองแผ่นดินจนหาที่สุดมิได้ ฉะนั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีอิสระในการปกครอง คติความเชื่อถือเอาอาญาสิทธิ์ของพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ปกครองสูงสุดนั้นยังคงมีอยู่ แต่ไม่ถึงกับว่าพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ เป็นพระอิศวร พระนารายณ์หรือ ตัวแทนของพระพรหมดังคติของอินเดีย แต่คนไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังคงเคารพนับถือกษัตริย์เหมือนพ่อปกครองลูกตามแบบกรุงสุโขทัย อาจจะมีความห่างเหินกันออกไปบ้างระหว่างกษัตริย์กับประชาชน

 

การปกครองไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สมัยกรุงสุโขทัย
ลักษณะการปกครอง
พ่อขุนรามคำแหงปรับปรุงการปกครอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะการปกครอง
การจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 6
การปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง
การปกครองรัชกาลที่ 7
ทรงปรับปรุงการปกครอง
การปกครองในสมัยประชาธิปไตย
กระแสความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ
พื้นฐานประชาธิปไตยของคณะราษฎร
รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของไทย
รัฐสภาไทย
บทบาทและอำนาจหน้าที่รัฐสภา
การใช้อำนาจของรัฐสภา
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
การเสนอญัตติ
การตั้งกระทู้ถามและตอบกระทู้ถาม
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ
หลักประกันของสมาชิกรัฐสภา
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หน้าที่ของชนชาวไทย
แนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐสภา
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
ที่มาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีกับอำนาจทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีกับฝ่ายบริหาร
การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม