สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

การเมืองการปกครองไทย

การจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ

เมื่อการปกครองกรุงศรีอยุธยาเข้ามาสู่สมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระองค์เห็นว่าการปกครองแบบเดิมนั้นล้าสมัย ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งสมุหกลาโหมปกครองหัวเมืองภาคใต้ทั้งกิจการด้านพลเรือนและการทหาร และแต่งตั้งสมุหนายกให้ควบคุมรับผิดชอบด้านหัวเมืองทางภาคเหนือทั้งหมด

การปฏิรูปการปกครองหัวเมืองให้มีลักษณะรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางคือเมืองหลวงมากขึ้น โดยการยกเลิกเมืองหน้าด่าน แล้วขยายอาณาเขตหัวเมืองชั้นในให้กว้างขวางออกไปกว่าเดิม หัวเมืองชั้นนอกก็เป็นหัวเมืองชั้นเอก โท ตรี โดยลำดับตามขนาดและความสำคัญของแต่ละหัวเมือง พระองค์ได้ส่งขุนนางหรือพระราชวงศ์ไปทำการปกครอง แต่เมืองประเทศราชยังปล่อยให้มีอิสระในการปกครองเช่นเดิม
กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ ได้กล่าวถึงการจัดระเบียบการปกครองส่วนย่อยของเมืองออกไปอีกนอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้น คือ มีการแบ่งเขตการปกครองท้องที่ภายในเมือง ๆ หนึ่งเหมือนกันหมด ทั้งเมืองภายในราชธานีและเมืองพระยามหานครไว้ดังนี้

1. เมือง คือจังหวัดในปัจจุบัน ถ้าเป็นเมืองในวงราชธานี ผู้ปกครองเรียกว่า “ผู้รั้ง“ ถ้าเป็นเมืองชั้นนอก เรียกว่า “เจ้าเมือง“ เมืองหนึ่งแบ่งเขตการปกครองเป็นแขวง

2.แขวง คืออำเภอหรือเขตในปัจจุบัน ผู้ปกครองแขวงเรียกว่า “หมื่นแขวง“ คล้าย ๆ กับนายอำเภอหรือหัวหน้าเขตในปัจจุบัน แขวงหนึ่งแบ่งเขตออกเป็นตำบล

3.ตำบลหนึ่งแบ่งออกเป็นบ้าน ตรงกับปัจจุบันเรียกว่า “หมู่บ้าน“ พนักงานปกครองตำบลเรียกว่า “กำนัน“ มักได้รับบรรดาศักดิ์เป็น “พัน“

4.บ้านหรือหมู่บ้าน รวมหลายหมู่บ้านแต่ไม่กำหนดจำนวนคนหรือจำนวนบ้านไว้มีผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ปกครองเมืองแต่งตั้งเป็นหัวหน้า

การปกครองไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สมัยกรุงสุโขทัย
ลักษณะการปกครอง
พ่อขุนรามคำแหงปรับปรุงการปกครอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะการปกครอง
การจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 6
การปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง
การปกครองรัชกาลที่ 7
ทรงปรับปรุงการปกครอง
การปกครองในสมัยประชาธิปไตย
กระแสความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ
พื้นฐานประชาธิปไตยของคณะราษฎร
รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของไทย
รัฐสภาไทย
บทบาทและอำนาจหน้าที่รัฐสภา
การใช้อำนาจของรัฐสภา
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
การเสนอญัตติ
การตั้งกระทู้ถามและตอบกระทู้ถาม
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ
หลักประกันของสมาชิกรัฐสภา
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หน้าที่ของชนชาวไทย
แนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐสภา
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
ที่มาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีกับอำนาจทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีกับฝ่ายบริหาร
การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย