สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

การเมืองการปกครองไทย

การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนับว่า เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อน แม้แต่ทางด้านสังคมวัฒนธรรมและด้านการศึกษา พระองค์ทรงได้ปฏิรูปไปพร้อม ๆ กัน จนพระองค์ได้รับการขนานพระนามว่า “พระปิยมหาราช“ เพราะพระราชกรณียกิจของพระองค์ ได้ทำให้เกิดประโยชน์อย่างอนันต์แก่ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์

พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกระทำในการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่าเป็นการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในครั้งนี้ที่นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกแผ่นดินก็เพราะว่า พระองค์มิได้เปลี่ยนแปลงแต่เพียงด้านการปกครองประเทศเท่านั้น หากแต่ยังได้ทรงดำเนินการปฏิรูปกิจการทุกอย่างของแผ่นดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญขึ้นทุกด้าน เช่น การปฏิรูปสังคมก็ได้แก่ การเลิกทาส การจัดการศึกษา การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจก็ได้แก่ การปรับปรุงนโยบายด้านการคลัง การภาษีอากรและการคมนาคม การปฏิรูปด้านการปกครอง ได้แก่ การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบบใหม่ จัดตั้งหน่วยงานใหม่ วางรูปแบบและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคอย่างรัดกุม รวมทั้งได้มีการจัดการด้านทหารแบบตะวันตก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่กองทัพในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษา เอกราชของชาติได้อย่างปลอดภัย

การปกครองไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สมัยกรุงสุโขทัย
ลักษณะการปกครอง
พ่อขุนรามคำแหงปรับปรุงการปกครอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะการปกครอง
การจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 6
การปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง
การปกครองรัชกาลที่ 7
ทรงปรับปรุงการปกครอง
การปกครองในสมัยประชาธิปไตย
กระแสความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ
พื้นฐานประชาธิปไตยของคณะราษฎร
รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของไทย
รัฐสภาไทย
บทบาทและอำนาจหน้าที่รัฐสภา
การใช้อำนาจของรัฐสภา
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
การเสนอญัตติ
การตั้งกระทู้ถามและตอบกระทู้ถาม
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ
หลักประกันของสมาชิกรัฐสภา
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หน้าที่ของชนชาวไทย
แนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐสภา
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
ที่มาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีกับอำนาจทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีกับฝ่ายบริหาร
การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย