สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง

ระบบเศรษฐกิจ (Economic System)

เศรษฐกิจหมายถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแสวงหาทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด มาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด เพื่อให้ได้ความพอใจสูงสุด ระบบเศรษฐกิจจึงหมายถึง ระบบการแสวงหาทรัพยากร เพื่อนามาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในสังคม เพื่อให้ได้ความพอใจสูงสุด ระบบการผลิต ระบบการจำหน่ายจ่ายแจก และระบบการกระจายรายได้ จึงรวมกันขึ้นมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใดแบบหนึ่ง การเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับประชาชนของรัฐ เพราะทุกคนต้องดำเนินชีวิต ต้องมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันผลผลิต การเมือง การปกครอง จึงมีผลกระทบโดยตรง และมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเลือกใช้ระบบเศรษฐกิจ ไม่มีรัฐใดที่จะละเลยต่อปัญหาทางเศรษฐกิจได้ รัฐจะต้องสร้างกฎเกณฑ์ที่จะควบคุม และกำหนดกิจการทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศจะเจริญหรือเสื่อมก็แล้วแต่ความสำเร็จและความสามารถทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ ที่สำคัญและมีบทบาทในปัจจุบันแบ่งไดเป็น 2 ระบบ

ระบบเศรษฐกิจ (Economic System)
ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม (Liberalism) หรือทุนนิยม (Capitalism)
ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม (Socialism)
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ระบบการปกครอง
ที่มาของเผด็จการ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ความหมายของประชาธิปไตย
หลักเกณฑ์สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย