สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง

ระบบเศรษฐกิจแบบผสม

จากปัญหาของระบบทุนนิยมทำให้เกิดระบบสังคมนิยมและระบบสังคมก็มีปัญหาเช่นกัน ทำให้เกิดความคิดที่จะผสมผสานข้อดีทั้ง 2 ระบบเข้าด้วยกัน เพื่อแสวงหาระบบที่ดีกว่า คือเกิดปัญหาน้อยที่สุด กลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมเช่น ในสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ระบบทุนนิยม ก็ได้นำหลักการของสังคมนิยมเกี่ยวกับการวางแผนทางเศรษฐกิจ การแทรกแซงโดยรัฐในวิสาหกิจเอกชน เพื่อจัดสวัสดิการสังคม หรือประเทศรัสเซีย ในช่วงแรกของการปฏิวัติโอนกิจการทางเศรษฐกิจเป็นของรัฐทั้งหมด แต่ก็พบว่าผลผลิตตกต่ำเพราะขาดแรงจูงใจจึงเริ่มผ่อนให้เอกชนดำเนินธุรกิจในรูปของสหกรณ์ นำหลักการเรื่องกรรมสิทธ์ส่วนบุคคลมาเป็นแรงจูงใจ เพื่อเพิ่มผลผลิต

ลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้ลังคมโลกปัจจุบันไม่มีรัฐที่เป็นสังคมนิยมเต็มรูป หรือทุนนิยมเต็มรูป แต่ละรัฐจะเลือกผสมผสานข้อดีของทุนนิยมและสังคมนิยม ตามความเหมาะสมของประเทศตน
อย่างไรก็ตาม ระบบทุนนิยม ระบบสังคมนิยม ระบบผสม ก็ยังไม่สามารถให้หลักประกันได้ว่า ความเจริญมั่งคงและความเป็นธรรมในสังคมจะเกิดขึ้นได้ คงจะต้องพิจารณาจากระบบการเมืองการปกครอง ซึ่งเป็นตัวการที่จะควบคุมระบบเศรษฐกิจต่อไป

ระบบเศรษฐกิจ (Economic System)
ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม (Liberalism) หรือทุนนิยม (Capitalism)
ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม (Socialism)
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ระบบการปกครอง
ที่มาของเผด็จการ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ความหมายของประชาธิปไตย
หลักเกณฑ์สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม