สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง

ระบบเศรษฐกิจแบบผสม

จากปัญหาของระบบทุนนิยมทำให้เกิดระบบสังคมนิยมและระบบสังคมก็มีปัญหาเช่นกัน ทำให้เกิดความคิดที่จะผสมผสานข้อดีทั้ง 2 ระบบเข้าด้วยกัน เพื่อแสวงหาระบบที่ดีกว่า คือเกิดปัญหาน้อยที่สุด กลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมเช่น ในสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ระบบทุนนิยม ก็ได้นำหลักการของสังคมนิยมเกี่ยวกับการวางแผนทางเศรษฐกิจ การแทรกแซงโดยรัฐในวิสาหกิจเอกชน เพื่อจัดสวัสดิการสังคม หรือประเทศรัสเซีย ในช่วงแรกของการปฏิวัติโอนกิจการทางเศรษฐกิจเป็นของรัฐทั้งหมด แต่ก็พบว่าผลผลิตตกต่ำเพราะขาดแรงจูงใจจึงเริ่มผ่อนให้เอกชนดำเนินธุรกิจในรูปของสหกรณ์ นำหลักการเรื่องกรรมสิทธ์ส่วนบุคคลมาเป็นแรงจูงใจ เพื่อเพิ่มผลผลิต

ลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้ลังคมโลกปัจจุบันไม่มีรัฐที่เป็นสังคมนิยมเต็มรูป หรือทุนนิยมเต็มรูป แต่ละรัฐจะเลือกผสมผสานข้อดีของทุนนิยมและสังคมนิยม ตามความเหมาะสมของประเทศตน
อย่างไรก็ตาม ระบบทุนนิยม ระบบสังคมนิยม ระบบผสม ก็ยังไม่สามารถให้หลักประกันได้ว่า ความเจริญมั่งคงและความเป็นธรรมในสังคมจะเกิดขึ้นได้ คงจะต้องพิจารณาจากระบบการเมืองการปกครอง ซึ่งเป็นตัวการที่จะควบคุมระบบเศรษฐกิจต่อไป

ระบบเศรษฐกิจ (Economic System)
ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม (Liberalism) หรือทุนนิยม (Capitalism)
ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม (Socialism)
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ระบบการปกครอง
ที่มาของเผด็จการ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ความหมายของประชาธิปไตย
หลักเกณฑ์สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย