สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง

ระบบการปกครอง

การปกครองของรัฐ ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศการปกครองที่ไม่ดี การเมืองที่มีมั่นคงจะไม่สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ ถ้ารัฐใดมีระบบการปกครองที่ดี ระบบการเมืองมั่นคง จะพลอยทำให้เศรษฐกิจของประเทศมั่นคงตามไปด้วย ในการประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ นักลงทุนที่ดำเนินกิจการต่างๆ จะตัดสินใจเข้าไปลงทุนประกอบกิจการที่ประเทศใด ก็มักจะต้องพิจารณาดูระบบการปกครองและการเมืองของประเทศนั้นเป็นหลักในการตัดสินใจ รูปแบบการปกครองของรัฐต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถ้าจำแนกโดยละเอียด ก็สามารถจะเรียกชื่อได้แตกต่างกันออกไปได้หลายแบบอย่างเช่นอริสโตเติลกล่าวว่า รูปแบบการปกครองมี 3 รูปแบบ คือ การปกครองโดยคนๆเดียวการปกครองโดยกลุ่มคน และการปกครองโดยคนจำนวนมาก ซึ่งแต่ละรูปแบบการปกครองจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันดังนี้

1. ราชาธิปไตย (Monarchy) คือการปกครองที่อำนาจในการปกครองอยู่ที่คนๆเดียวซึ่งเป็นประมุขของรัฐ ปกครองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

2. ทุชนาธิปไตย (Tyranny) คือการปกครองโดยคนๆเดียวปกครองโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์เฉพาะตนเองหรือพวกของตนเอง

3. อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) คือระบบการปกครองโดยคณะบุคคลจำนวนหนึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยเรียกว่า “ชนชั้นปกครอง” ซึ่งชนชั้นปกครองนี้อาจกำหนดขึ้นโดยอาศัยวงศ์ตระกูล ความมั่งคั่ง การมีอำนาจทางการทหาร ทางการศึกษา ทางศาสนา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการปกครอง การปกครองแบบนี้มีจุมุ่งหมายในการปกครองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

4. คณาธิปไตย (Oligarchy) เป็นการปกครองโดยคณะกลุ่มบุคคล ซึ่งปกครองโดยมุ่งผลประโยชน์แก่กลุ่มของพวกตนเท่านั้น

5. ประชาธิปไตย (Democracy) คือการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปกครอง และปกครองโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยส่วนร่วม(ในสมัยอริสโตเติล การปกครองแบบนี้เรียกว่า มัชฌิมวิถีอธปไตย ( Polity ) ส่วนคำว่า ประชาธิปไตย ในสมัยอริสโตเติลจะมีความหมายไปในทางที่ไม่ดี เป็นการปกครองโดยคนข้างมาก เพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งอริสโตเติลเรียกว่า เป็นการปกครองโดยฝูงชน ( Mob Rule)

ในปัจจุบัน เรื่องของระบบการปกครองนี้ ถ้าจะจัดแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ๆจะมีเพียง 2 ระบบคือ

1. ระบบประชาธิปไตย (Democracy) เป็นการปกครองที่ถือว่า อำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชน หรือกล่าวได้ว่า เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน

2. ระบบเผด็จการ (Dictatorship) คือระบบการปกครองที่อำนาจสูงสุดในการปกครองอยู่ที่คนๆเดียว หรือคนกลุ่มเดียว ประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการปกครองการปกครองระบบนี้ถือว่าผู้ปกครองคือผู้มีอำนาจสูงสุดเหนือประชาชนทั้งปวง ระบบนี้ไม่เชื่อในความสามารถของมนุษย์ที่จะปกครองตนเองได้ ต้องเชื่อฟังผู้ปกครองเพื่อความเป็นระเบียบและความเจริญรุ่งเรืองของรัฐ

ระบบเศรษฐกิจ (Economic System)
ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม (Liberalism) หรือทุนนิยม (Capitalism)
ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม (Socialism)
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ระบบการปกครอง
ที่มาของเผด็จการ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ความหมายของประชาธิปไตย
หลักเกณฑ์สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม