สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง

ที่มาของเผด็จการ

อุดมการณ์แบบเผด็จการมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น สมัยจักรวรรคิ์โรมัน และรัฐศักดินา เป็นต้น แต่อุดมการณ์เผด็จการ ที่มีอิทธิพลในปัจจุบันนี้มีอยู่ 3 แบบคือ

1. ลัทธิฟาสซิสม์ (Fascism) ลัทธินี้เกิดในอิตาลี โดยมีมุสโสลินีเป็นเจ้าลัทธิ ลัทธินี้เชื่อว่าประชาชนไม่มีความสามารถ ขาดความรู้และมีอารมณ์ที่แปรปรวน ไม่สามารถปกครองตนเองได้ จึงต้องถูกปกครองโดยชนชั้นนำ ซึ่งมีคุณลักษณะสูงกว่ามวลชนทั่วไป ทั้งในด้านความสามารถ สติปัญญา กำลังใจและจริยธรรม

2. ลัทธินาซี (Nazism) ลัทธินี้เกิดในเยอรมันสมัยฮิตเลอร์ ซึ่งเป็นสมัยเดียวกับมุสโสลินีของอิตาลี ลัทธินาซีนี้มีสาระสำคัญคล้ายกับลัทธิฟาสซิสม์ แต่เพิ่มเติมด้วยความคิดเรื่องชาตินิยมอย่างรุนแรงของคนอารยัน ซึ่งต้องรักษาความบริสุทธิ์แห่งเชื้อชาติและจะต้องทำลายเชื้อชาติบางเชื้อชาติที่ไม่พึงปรารถนา คือพวกยิวให้หมดสิ้น นอกจากนี้ลัทธินาซียังมีลักษณะสังคมนิยมอย่างรุนแรง คือประชาชนทุกคนต้องมีชีวิตอยู่เพื่อรัฐเท่านั้น

3. ลัทธิมาร์กซิสม์ หรือลัทธิคอมมิวนิสต์ ลัทธินี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยมีคาร์ลมาร์กซ์ ( Darl Mark ) เป็นเจ้าลัทธิ มาร์กซ์อธิบายว่า การปกครองที่ดีที่สุดคือ การปกครองของชนชั้นกรรมาชีพ ที่จะอยู่เหนือชนชั้นอื่นๆ และเลนิน สานุศิษย์ของมาร์กซ์ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การปกครองของชนชั้นกรรมชีพนั้น ต้องเป็นแบบประชาธิปไตยรวมศูนย์คือมีพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นพรรคของชนชั้นกรรมชีพเท่านั้น เป็นผู้นำ ชนชั้นอื่นๆ จะมีเสรีภาพไม่ได้ และชนชั้นกรรมชีพก็ต้องปฏิบัติตาม คำชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ อำนาจรัฐจึงมีความสำคัญกว่าเสรีของบุคคล

ระบบเผด็จการแยกเป็น 2 ประเภทคือ

1. เผด็จการอำนาจนิยม (Authoritarianism) เป็นระบบการปกครองที่จำกัดเสรีภาพของประชาชน เฉพาะด้านการเมือง โดยจำกัดสิทธิ์และผูกขาดอำนาจทางการเมืองไว้เฉพาะในกลุ่มผู้นำ แต่ยอมให้ประชาชนมีเสรีภาพทาง เศรษฐกิจ และสังคม อื่นๆได้ เช่น การประกอบธุรกิจการค้า การศึกษา การนับถือศาสนา การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นต้น

2. เผด็จการเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism) เป็นระบบการปกครองที่รัฐมีอำนาจมากที่สุด ควบคุมและจำกัดเสรีภาพของประชาชนทุกด้าน ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมกล่าวได้ว่า วิถีชีวิตของประชาชน ทั้งรัฐถูกกำหนดโดยผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลา

ระบบเศรษฐกิจ (Economic System)
ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม (Liberalism) หรือทุนนิยม (Capitalism)
ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม (Socialism)
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ระบบการปกครอง
ที่มาของเผด็จการ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ความหมายของประชาธิปไตย
หลักเกณฑ์สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม