สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

จิตสำนึกทางสังคม

ผศ.ชมพู โกติรัมย์ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1. การสร้างความยุติธรรมทางสังคม

     หากพิจารณาความคิดทางการเมืองและกฎหมาย ในความเป็นจริงแล้วจะเห็นว่า การอาสาเข้ามากิจกรรมเพื่อชาติบ้านเมือง ในนามการเมืองนั้น มักสะท้อนจากรากฐานเศรษฐกิจโดยตรงและรวมศูนย์ มีความสัมพันธ์ทางผลได้เสียของชนชั้น (นายทุน) แน่นแฟ้นที่สุด ทั้งนี้เพราะความคิดทางการเมืองและทางกฎหมายยังอยู่ในลักษณะครอบงำ เป็นได้ก็แต่เพียงความคิดของชนชั้นปกครอง ที่แสดงบทบาทเป็นผู้เสนอรูปแบบทฤษฎีบ้าง มีส่วนร่วมส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะผู้กระทำทางระบบกฎหมายบ้าง ผลักดันนโยบายบ้าง

กระบวนการต่อสู้ทางการเมืองเช่นนี้ ได้ทำลายสังคมที่ดำรงอยู่ในเวลานั้นๆ การช่วงชิงอำนาจรัฐ และสร้างการปกครองของชนชั้นของตนเอง เพราะชนชั้นล่างภาคประชาชนที่แท้จริงไม่สามารถก่อตัวเป็นความคิดทางการเมืองอย่างเป็นระบบได้ จึงถูกนักการเมืองที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของภาคประชาชนเสนอทัศนะการเมืองบางประการ ปลุกระดม และจัดตั้งในนามการเมืองภาคประชาชน ผลักดันประชาชนเพื่อต่อสู้ช่วงชิงเพื่อปลดปล่อยตน ความคิดทางการเมืองและกฎหมายเป็นสิ่งสะท้อนอย่างใหญ่หลวงต่อระบบการปกครองประชาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือปกครอง จะต้องดำรงไว้ยุติธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ เป็นโจทย์ที่ประเทศเราจะต้องแก้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม