สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

จิตสำนึกทางสังคม

ผศ.ชมพู โกติรัมย์ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1. การสร้างความยุติธรรมทางสังคม

     หากพิจารณาความคิดทางการเมืองและกฎหมาย ในความเป็นจริงแล้วจะเห็นว่า การอาสาเข้ามากิจกรรมเพื่อชาติบ้านเมือง ในนามการเมืองนั้น มักสะท้อนจากรากฐานเศรษฐกิจโดยตรงและรวมศูนย์ มีความสัมพันธ์ทางผลได้เสียของชนชั้น (นายทุน) แน่นแฟ้นที่สุด ทั้งนี้เพราะความคิดทางการเมืองและทางกฎหมายยังอยู่ในลักษณะครอบงำ เป็นได้ก็แต่เพียงความคิดของชนชั้นปกครอง ที่แสดงบทบาทเป็นผู้เสนอรูปแบบทฤษฎีบ้าง มีส่วนร่วมส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะผู้กระทำทางระบบกฎหมายบ้าง ผลักดันนโยบายบ้าง

กระบวนการต่อสู้ทางการเมืองเช่นนี้ ได้ทำลายสังคมที่ดำรงอยู่ในเวลานั้นๆ การช่วงชิงอำนาจรัฐ และสร้างการปกครองของชนชั้นของตนเอง เพราะชนชั้นล่างภาคประชาชนที่แท้จริงไม่สามารถก่อตัวเป็นความคิดทางการเมืองอย่างเป็นระบบได้ จึงถูกนักการเมืองที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของภาคประชาชนเสนอทัศนะการเมืองบางประการ ปลุกระดม และจัดตั้งในนามการเมืองภาคประชาชน ผลักดันประชาชนเพื่อต่อสู้ช่วงชิงเพื่อปลดปล่อยตน ความคิดทางการเมืองและกฎหมายเป็นสิ่งสะท้อนอย่างใหญ่หลวงต่อระบบการปกครองประชาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือปกครอง จะต้องดำรงไว้ยุติธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ เป็นโจทย์ที่ประเทศเราจะต้องแก้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย