ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

โหราศาสตร์ไทย

คัมภีร์กาลโยค

การหาว่าในปีใด จะมีวันใดเป็นวันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ วันโลกาวินาสน์ มีการคำนวณตามคัมภีร์กาลโยคดังนี้

ธงชัย ถ้าต้องการรู้ว่าในแต่ละปี ราศีใด วันใด ยามใด ดิถีใด และฤกษ์ใด จะเป็นธงชัย ให้ตั้งจุลศักราชของปีนั้นลง เอา 10 คูณ เอา 3 บวก ได้ผลลัพธ์เท่าใดเป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์ดังกล่าวลงเป็น 5 ฐาน เอาเลข 5 จำนวนได้แก่ 7, 8, 12, 30, และ 27 หารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะเป็นผลดังนี้

7 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันธงชัย
8 หารเกณฑ์ เศษเป็นยามธงชัย
12 หารเกณฑ์ เศษเป็นราศี ธงชัย
30 หารเกณฑ์ เศษเป็นดิถี ธงชัย
27 หารเกณฑ์ เศษเป็น ฤกษ์ ธงชัย

อธิบดี ให้ตั้งจุลศักราชของปีนั้นลง เอา 498 หาร ได้เศษเท่าใดเป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์ เป็น 5 ฐาน เอาเลข 5 จำนวนหารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะได้ผลดังนี้

7 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันอธิบดี
8 หารเกณฑ์ เศษเป็นยามอธิบดี
12 หารเกณฑ์ เศษเป็นราศีอธิบดี
30 หารเกณฑ์ เศษเป็นฤกษ์อธิบดี

อุบาทว์ ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา 10 คูณ เอา 2 บวก ได้ผลลัพธ์เท่าใดเป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์เป็น 5 ฐาน เอาเลข 5 จำนวน หารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะได้ผลดังนี้

7 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันอุบาทว์
8 หารเกณฑ์ เศษเป็นยามอุบาทว์
12 หารเกณฑ์ เศษเป็นราศีอุบาทว์
30 หารเกณฑ์ เศษเป็นดิถีอุบาทว์
27 หารเกณฑ์ เศษเป็นฤกษ์อุบาทว์

โลกาวินาสน์ ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา 1120 บวก ได้ผลลัพธ์เท่าใด เป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์เป็น 5 ฐาน เอาเลข 5 จำนวน หารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะได้ผลดังนี้

7 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันโลกาวินาสน์
8 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันยามโลกาวินาสน์
12 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันราศีโลกาวินาสน์
30 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันดิถีโลกาวินาสน์
27 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันฤกษ์โลกาวินาสน์

ในทุกกรณีที่กล่าวมาแล้วถ้าหารได้เศษ 0 ให้นับเศษเท่ากับจำนวนที่ใช้หารนั้น ๆ

ตำนานการอุบัติของดาวพระเคราะห์
การแบ่งจักรราศีตามแบบโหราศาสตร์
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักทักษา
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักโหราศาสตร์
คู่มิตร คู่ศัตรู ตามตำนานชาติเวร
การพิจารณาดาวเคราะห์จร
ดาวพระเคราะห์ครองทิศตามหลักโหราศาสตร์
ตำรามหาทักษา
คัมภีร์กาลโยค
ลัคนา และดวงชาตา
อันโตนาที
การวางลัคนาผูกดวงชาตากำเนิด
มาตรฐานดาวเคราะห์
อุจจ์และนิจ
อุจจาวิลาสและอุจจาภิมุข
คำทำนายตามปีเกิด
ทายกาลชะตากำเนิด (วันเกิด) เจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานวันทั้งเจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานเดือนเกิดทั้งสิบสองเดือน
การหาเวลาวางลัคน์และการเรียงยาม
การนับยามตามห้วงเวลาในรอบ 24 ชั่วโมง ของแต่ละวัน
สมพงษ์ในดวงชาตา
พระเคราะห์โคจรต้องกัน
ตำราทายเศษชาตากำเนิดพระจอมเกล้า
ตำราปลูกเรือน
อภิไทโภธิบาทว์
ตำรายามสามตา
ตำราพิชัยสงคราม
ตำราทำนายฝันตามคัมภีร์สารัตถสังคหะ
ตำราทำนายฝัน
นิมิตพระยาปัตถเวน 16 ข้อ
ทายยามตกฟาก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม