ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

โหราศาสตร์ไทย

พยากรณ์ฐานเดือนเกิดทั้งสิบสองเดือน

คนเกิดเดือนอ้าย

สิทธิการิยะ ผู้ใดเกิดเดือนอ้าย 1 เป็นตนุ ผู้นั้นจะได้ทรัพย์สมบัติจากพี่น้อง มีพ่อแม่เป็นต้น 2 เป็นกดุมภะ ผู้นั้นเป็นคนมีทรัพย์ เจรจาปากกว้าง 3 เป็นสหัชชะ ผู้นั้นคบคนรูปร่างดำแดงจึงจะต้องโฉลก 4 เป็นพันธุ ผู้นั้นจะได้ดีเพราะผู้อื่น เมื่อน้อยจะมีผู้นำไปเลี้ยง 5 เป็นปุตตะ ผู้นั้นจะมีลูกเป็นผู้หญิงมีผิวขาวเหลือง เป็นผู้รู้หลักนักปราชญ์ เจรจาไพเราะ ถ้าเป็นชายจะมีน้ำใจกล้าหาญ พ่อแม่ญาติพี่น้องจะได้พึ่ง 6 เป็นอริ ผู้นั้นจะมีศัตรูเป็นหญิงนมยาน ถ้าเป็นชายผมหยองตาเหลือง 7 เป็นปัดตะนิ ผู้นั้นจะได้หญิงแม่ม่ายเป็นเมีย หรือมิฉะนั้น ก็จะได้หญิงที่มีอายุแก่กว่าอยู่ทางทิศอุดร หรือ หรดี เป็นคนสันทัด ใจร้ายแล

คนเกิดเดือนยี่

ผู้ใดเกิดเดือนยี่ เป็นตนุ ผู้นั้นคบคนผิวขาวจึงจะดี 5 เป็นพันธุ ผู้นั้นจะได้พึ่งญาติพี่น้อง และท่านผู้อื่น 6 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกหญิงก่อนจึงจะดี เมื่อคลอดนั้น บิดามารดาจะได้ลาภ ถ้าเป็นชายก่อนมิดี 7 เป็นอริ ผู้นั้นมีศัตรู เป็นคนผิวเนื้อดำแดง ถ้าเป็นหญิงมีรูปร่างสูงโปร่ง 7 ปัตตะนิ ผู้นั้นจะได้ภรรยามีรูปงาม ผิวเนื้อดำแดง อยู่ทางทิศบูรพา หรือทิศประจิม มักเป็นคนกลัวเมีย

คนเกิดเดือนสาม

ผู้ใดเกิดเดือนสาม ผู้นั้นจะตั้งตัวได้ด้วยลำแข้งของตนเอง และเมื่อกลางคนจะมีบุญวาสนา 5 เป็นสหัชชะ ผู้นั้นคบคนผิวขาวเหลืองจึงจะต้องโฉลกดี 6 เป็นพันธุ ผู้นั้นไปที่ใด ๆ ก็ดี จะมีผู้นิยมยินดีต้อนรับทุกแห่ง 7 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีบุตรใจแข็ง ผิวดำ เป็นคนเฉลียวฉลาด แต่เมื่อน้อยเลี้ยงยาก ครั้นเติบใหญ่พ่อแม่จะเข็ญใจ ถ้ามีลูกหญิงก่อนมิสู้ดี 1 เป็นอริ ผู้นั้นมีศัตรูมาก หรือมิฉะนั้นจะเป็นความ หรือเจ็บไข้ได้ทุกข์ต่าง ๆ มักจากที่อยู่ที่กิน 2 เป็นปัตตะนิ จะได้รับสมบัติจากญาติ และจากบิดามารดา จะได้ภรรยาเป็นคนผิวขาวเหลือง รูปร่างบอบบาง อยู่ทางทิศบูรพา

คนเกิดเดือนสี่

ผู้ใดเกิดเดือนสี่ 4 เป็นตนุ ผู้นั้นผิวเนื้อดำแดง เก็บทรัพย์ได้ดี รู้จักการจ่ายทรัพย์ 5 เป็นกดุมภะ ผู้นั้นมีบุญวาสนา เพราะด้วยตัวของตัวเอง 6 เป็นสหัชชะ คบคนดำแดงจึงต้องโฉลก 7 เป็นพันธุ มีญาติพี่น้องพึ่งไม่ได้เลย 1 เป็นปุตตะ มีลูกชายก่อนจึงจะต้องโฉลก 2 เป็นอริ มีศัตรูเป็นหญิง คอยตามเบียดเบียน 3 เป็นปัตตะนิ จะได้ภรรยาผิวเนื้อดำแดง เป็นคนรู้หลักนักปราชญ์ มีความคิดดี รู้ทันคน มักจะเป็นบุตรกำพร้า แต่เป็นคนมีทรัพย์

คนเกิดเดือนห้า

ผู้ใดเกิดเดือนห้า 5 เป็นตนุ ผู้นั้นผิวดำแดง ท้องใหญ่ นัยตาโต 6 เป็นกดุมภะ ต่อไปกลางคนจะได้ดีกว่าคนทั้งปวง 7 เป็นสหัชชะ คบคนผิวดำแดงจะดี 1 เป็นพันธุ มีพี่น้องเผ่าพันธุ์มาก แต่พึ่งไม่ได้ เมื่อน้อยมีเข็ญใจ แต่ต่อไปภายหน้าจะมีบุญ 2 เป็นปุตตะ มีลูกหญิงก่อนจึงจะดี จะมีบุญ 3 เป็นอริ จะมีศัตรูเป็นชายผมหยองปากเบี้ยว 4 เป็นปัตตะนิ จะได้ภรรยาเป็นคนผิวเหลือง มีปัญญา ใจบุญ ต่อไปภายหน้าจะมีบุญ

คนเกิดเดือนหก

ผู้ใดเกิดเดือนหก 6 เป็นตนุ เจรจาสามหาว ปากกล้า รูปร่างค่อนข้างสูง 7 เป็นกดุมภะ เมื่อกลางคนจะเข็ญใจ 1 เป็นสหัชชะ มักพอใจคบหาสมณชีพราหมณ์ ใจบุญ แต่มักอาภัพ 2 เป็นพันธุ พึ่งญาติมิใคร่ได้ 5 เป็นปุตตะ ถ้ามีลูกชายก่อนเป็นคนเข็ญใจ พึ่งมิใคร่ได้ มีลูกหญิงก่อนดี แต่เมื่อน้อยจะเลี้ยงยาก 4 เป็นอริ จะมีศัตรูเป็นหญิงผิวดำแดง ที่หน้าผากเป็นแผลเป็น 5 เป็นปัตตะนิ ได้ภรรยาเป็นคนสูงอายุ หรือมิฉะนั้นจะเป็นหญิงหม้าย มีผิวขาวเหลือง อยู่ทางทิศอาคเณย์

คนเกิดเดือนเจ็ด

ผู้ใดเกิดเดือนเจ็ด 7เป็นตนุ มีผิวตัวแดง ผมหยักศก 1 เป็นกดุมภะ เป็นคนมีทรัพย์ เจรจาปากกว้าง 2 เป็นสหัชชะ คบเพื่อน เพื่อนมักรักใคร่เอ็นดู มักเป็นคนชอบเรียนวิชาความรู้ เป็นคนฉลาด มีพี่น้องพึ่งมิได้ มีแต่จะเบียดเบียนตน อาภัพพี่น้อง 3 เป็นพันธุ ผู้นั้นเจรจาเป็นที่ชอบใจแก่คนทั้งหลาย 4 เป็นปุตตะ มีบุตรหญิงก่อนจึงจะดี แต่ว่าเลี้ยงยาก ถ้ามีลูกชายก่อนมิสู้ดี 5 เป็นอริ มีศัตรูเป็นหญิงผิวขาวเหลือง ถ้าเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ 6 เป็นปัตะนิ จะได้ภรรยารูปร่างสูง ผมสลวย อยู่ทางทิศอิสาน

คนเกิดเดือนแปด

ผู้ใดเกิดเดือนแปด 1 เป็นตนุ จะได้ทรัพย์สมบัติจากญาติพี่น้อง และจากพ่อแม่ 2 เป็นกดุมภะ เป็นคนมีทรัพย์เจรจาปากกว้าง 3 เป็นสหัชชะ คบคนผิวดำแดงจึงจะต้องโฉลก 4 เป็นพันธุ จะได้ดีเพราะผู้อื่น เมื่อมีผู้ขอไปเลี้ยง 5 เป็นปุตตะ ถ้ามีลูกหญิงก่อนมีผิวขาวเหลือง เป็นคนรู้หลักนักปราชญ์ เจรจาไพเราะ ถ้ามีลูกชายก่อน มีน้ำใจกล้าหาญ พ่อแม่พี่น้องจะได้พึ่ง 6 เป็นอริ จะมีศัตรูเป็นหญิงนมยาน ถ้าเป็นชายผมหยอง นัยตาเหลือง 7 เป็นปัตตะนิ จะได้หญิงหม้ายเป็นภรรยา หรือมิฉะนั้นก็จะเป็นหญิงที่มีอายุแก่กว่า อยู่ทางทิศอุดร หรือทิศหรดี เป็นคนใจร้าย

คนเกิดเดือนเก้า

ผู้ใดเกิดเดือนเก้า 2 เป็นตนุ จะมีขอเอาไปเลี้ยง ครั้นเติบใหญ่พี่น้องจะได้พึ่ง 3 เป็นกดุมภะ เมื่อหนุ่มมีทรัพย์ ครั้นแก่ลงจะเข็ญใจ 4 เป็นสหัชชะ คบคนผิวขาวจึงจะดี 5 เป็นพันธุ จะได้พึ่งญาติพี่น้อง และท่านผู้อื่น 6 เป็นปุตตะ มีลูกหญิงก่อนจึงจะดี เมื่อคลอดบิดามารดาจะได้ลาภ ถ้าเป็นชายก่อนมิดี 7 เป็นอริ มีศัตรูเป็นคนผิวดำแดง ถ้าเป็นหญิงรูปร่างสูงโปร่ง 1 เป็นปัตตานิ จะได้ภรรยามีรูปร่างงาม และผิวเนื้อดำแดง อยู่ทางทิศบูรพา หรือทิศปราจิม มักเป็นคนกลัวเมีย

คนเกิดเดือนสิบ

ผู้ใดเกิดเดือนสิบ 3 เป็นตนุ เมื่อน้อยจะมีผู้ขอเอาไปเลี้ยง เป็นที่ชอบใจแก่สมณชีพราหมณ์ทั้งหลาย มักจะผิดด้วยเมียท่าน 4 เป็นกดุมภะ จะตั้งตัวได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง เมื่อกลางคนจะมีบุญวาสนา 5 เป็นสหัชชะ คบคนผิวขาวเหลืองจึงจะต้องโฉลก 1 เป็นพันธุ จะไปในที่ใด ๆ มักมีผู้ยินดีต้อนรับทุกแห่งหน 7 เป็นปุตตะ จะมีบุตรชายคนใจแข็ง ผิวดำ มีความคิดเฉลียวฉลาด เมื่อน้อยเลี้ยงยาก ครั้นเติบใหญ่พ่อแม่จะเข็ญใจ ถ้ามีลูกหญิงก่อนมิสู้ดี 1 เป็นอริ มีศัตรูมาก หรือมิฉะนั้นจะเป็นความ หรือเจ็บไข้ได้ทุกข์ต่าง ๆ และมักจะจากที่อยู่เดิม 2 เป็นปัตตานิ จะได้ทรัพย์สมบัติจากญาติพี่น้อง และบิดามารดา จะได้ภรรยาเป็นคนผิวเหลือง รูปร่างบางอยู่ทางทิศบูรพา

คนเกิดเดือนสิบเอ็ด

ผู้ใดเกิดเดือนสิบเอ็ด 4 เป็นตนุ ผู้นั้นผิวเนื้อดำแดงหรือขาว เป็นคนเก็บทรัพย์ได้ดี รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ 5 เป็นกดุมภะ จะมีบูญวาสนาก็เพราะตัวของตัวเอง 6 เป็นสหัชชะ คบคนผิวเนื้อดำแดงจึงจะต้องโฉลก 7 เป็นพันธุ พึ่งญาติพี่น้องไม่ได้เลย 1 เป็นปุตตะ มีลูกชายก่อนจึงต้องโฉลก และบุตรนั้นจะมีบุญ พ่อแม่จะได้พึ่ง ถ้ามีลูกหญิงก่อนมิสู้ดี 2 เป็นอริ จะได้ภรรยามีผิวเนื้อดำแดง เป็นคนรู้หลักนักปราชญ์ มีความคิด รู้ทันคน มักเป็นบุตรกำพร้า เป็นคนมีทรัพย์

คนเกิดเดือนสิบสอง

 ผู้ใดเกิดเดือนสิบสอง 5 เป็นตนุ มีผิวดำแดง ท้องใหญ่ นัยตาโต 1 เป็นกดุมภะ ต่อไปกลางคนจะได้ดีกว่าคนทั้งปวง 7 เป็นสหัชชะ คบคนผิวดำแดงจะดี 1 เป็นพันธุ มีพี่น้องเผ่าพันธุ์มาก แต่พึ่งไม่ได้ เมื่อน้อยเข็ญใจ ต่อไปภายหน้าจะมีบุญวาสนา 2 เป็นปุตตะ มีลูกหญิงก่อนจะมีบุญ 3 เป็นอริ มีศัตรูเป็นชาย ผมหยอง ปากเบี้ยว 4 เป็นปัตตะนิ จะได้ภรรยาเป็นคนผิวขาวเหลือง มีปัญญา ใจบุญ ต่อไปภายหน้า จะมีอำนาจวาสนาแล

ตำนานการอุบัติของดาวพระเคราะห์
การแบ่งจักรราศีตามแบบโหราศาสตร์
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักทักษา
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักโหราศาสตร์
คู่มิตร คู่ศัตรู ตามตำนานชาติเวร
การพิจารณาดาวเคราะห์จร
ดาวพระเคราะห์ครองทิศตามหลักโหราศาสตร์
ตำรามหาทักษา
คัมภีร์กาลโยค
ลัคนา และดวงชาตา
อันโตนาที
การวางลัคนาผูกดวงชาตากำเนิด
มาตรฐานดาวเคราะห์
อุจจ์และนิจ
อุจจาวิลาสและอุจจาภิมุข
คำทำนายตามปีเกิด
ทายกาลชะตากำเนิด (วันเกิด) เจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานวันทั้งเจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานเดือนเกิดทั้งสิบสองเดือน
การหาเวลาวางลัคน์และการเรียงยาม
การนับยามตามห้วงเวลาในรอบ 24 ชั่วโมง ของแต่ละวัน
สมพงษ์ในดวงชาตา
พระเคราะห์โคจรต้องกัน
ตำราทายเศษชาตากำเนิดพระจอมเกล้า
ตำราปลูกเรือน
อภิไทโภธิบาทว์
ตำรายามสามตา
ตำราพิชัยสงคราม
ตำราทำนายฝันตามคัมภีร์สารัตถสังคหะ
ตำราทำนายฝัน
นิมิตพระยาปัตถเวน 16 ข้อ
ทายยามตกฟาก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย