ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

โหราศาสตร์ไทย

การหาเวลาวางลัคน์และการเรียงยาม

ตำราเลขเจ็ดตัว เป็นพื้นฐานที่โบราณาจารย์ได้สร้างขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นในหลักตำราพยากรณ์ โดยได้มาจากการโคจรของดาวเจ็ดดวงบนท้องฟ้า จับเอาระยะการโคจรของดาว จากช้าที่สุดจนถึงเร็วที่สุดคือ
7 - ดาวเสาร์ (เสาร์) 5 - ดาวพฤหัสบดี (ครู) 3 - อังคาร (ภุมมะ)
1 - ดวงอาทิตย์ (สุริชะ) 6 - ดาวศุกร์ (ศุกระ) 4 - ดาวพุธ (พุธะ)
2 - ดาวจันทร์ (จันเทา)

และกำหนดเอาชื่อดาวทั้งเจ็ดดวงนี้เป็นชื่อวันทั้งเจ็ด คือสัปดาห์หนึ่งโดยถอดเอาตัวกลาง คือ 1 - อาทิตย์ (สุ ริชะ) ไปอีกทีละสี่ก็จะได้ 2 - จันทร์ (จันเทา) และนับจากจันทร์ออกไปอีกสี่ ก็จะได้ 3 - อังคาร (ภุมมะ) นับทำนองนี้เรื่อยไปจนครบทั้งเจ็ดดาว ก็จะได้ชื่อวันครบทั้งเจ็ดวัน มีชื่อตามที่เรียกว่า อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ ตามลำดับ
ในหนึ่งวันแบ่งออกเป็นชั่วโมง โดยคิดจากเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตก เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง จากดวงอาทิตย์ตกไปถึงดวงอาทิตย์ขึ้นอีก 12 ชั่วโมง รวมเป็น 24 ชั่วโมง
ตามวิชาโหราศาสตร์ กำหนดการนับวันโดยถือดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ คือจากเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นหนึ่งวัน ไม่ได้ใช้เวลา 24 นาฬิกา อย่างที่ใช้กันอยู่เป็นสากล
ในภาคกลางวัน 12 ชั่วโมง และภาคกลางคืนอีก 12 ชั่งโมง แต่ละภาคแบ่งออกเป็นแปดยาม แต่ละยามจะเท่ากับ หนึ่งชั่วโมงครึ่ง ยามทั้งแปดทั้งภาคกลางวัน และภาคกลางคืน มีชื่อเรียกโดยกำหนดเอาชื่อของวันนั้นเป็นยามแรก แต่เนื่องจากมีแปดยามและมีเจ็ดวัน ดังนั้นในยามสุดท้ายคือยามแปด จึงกลับไปใช้ชื่อยามแรกดังนี้

ยามกลางวัน วันอาทิตย์

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ
เวลา 06.00 น. ถึง 07.00 น. เป็นยาม พุธ (4) คือยาม แรกหรือยามหนึ่ง
เวลา 07.30 น. ถึง 09.00 น. เป็นยาม จันเทา (2) คือยาม สอง
เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. เป็นยาม เสาร์ (7) คือยาม สาม
เวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เป็นยาม ครู (5) คือยาม สี่
เวลา 12.00 น. ถึง 13.30 น. เป็นยาม ภุมมะ (3) คือยาม ห้า
เวลา 13.30 น. ถึง 15.00 น. เป็นยาม สุวิชะ (1) คือยาม หก
เวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น. เป็นยาม ศุกระ (6) คือยาม เจ็ด
เวลา 16.30 น. ถึง 18.00 น. เป็นยาม พุธ (4) คือยาม แปด

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์


วันเสาร์

ยามกลางคืน การนับยามกลางคืน ต้องเปลี่ยนวิธีนับใหม่ ไม่เหมือนยามกลางวัน คือเริ่มต้นด้วย ระวิ (1) ชีโว (5) ศะศิ (2) ภุมโม (3) โสโร (7) พุโธ (4) และระวิ (1)

วันอาทิตย์

วันจันทร์ ยามหนึ่งเป็นยาม ศะศิ (2) ยามสองเป็นยาม ศุกโร (6) ยามสามเป็นยาม ภุมโม (3) ยามสี่เป็นยาม โสโร (7) ยามห้าเป็นยาม พุโธ (4) ยามหกเป็นยาม ระวิ (1) ยามเจ็ดเป็นยาม ชีโว (5) ยามแปดเป็นยาม ศะศิ (2)

วันอังคาร ยามหนึ่งเป็นยาม ภุมโม (3) ยามสองเป็นยาม โสโร (7) ยามสามเป็นยาม พุโธ (4) ยามสี่เป็นยาม ระวิ (1) ยามห้าเป็นยาม ชีโว (5) ยากหกเป็นยาม ศะศิ (2) ยามเจ็ดเป็นยาม ศุกโร (6) ยามแปดเป็นยาม ภุมโม (3)

วันพุธ ยามหนึ่งเป็นยาม พุโธ (4) ยามสองเป็นยาม ระวิ (1) ยามสามเป็นยาม ชีโว (5) ยามสี่เป็นยาม ศะศิ (2) ยามห้าเป็นยาม ศุกโร (6) ยามหกเป็นยาม ภุมโม (3) ยามเจ็ดเป็นยาม โสโร (7) ยามแปดเป็นยาม พุโธ (4)

วันพฤหัสบดี ยามหนึ่งเป็นยามชีโว (5) ยามสองเป็นยาม ศะศิ (2) ยามสามเป็นยาม ศุกโร (6) ยามสี่เป็นยาม ภุมโม (3) ยามห้าเป็นยาม โสโร (9) ยามหกเป็นยาม พุโธ (4) ยามเจ็ดเป็นยาม ระวิ (1) ยามแปดเป็นยาม ชีโว (5)

วันศุกร์ ยามหนึ่งเป็นยาม ศุกโร (6) ยามสองเป็นยาม ภุมโม (3) ยามสามเป็นยาม โสโร (7) ยามสี่เป็นยาม พุโธ (4)
ยามห้าเป็นยาม ระวิ (1) ยามหกเป็นยาม ชีโว (5) ยามเจ็ดเป็นยาม ศะศิ (2) ยามแปดเป็นยาม ศุกโร (6)

วันเสาร์ ยามหนึ่งเป็นยาม โสโร (7) ยามสองเป็นยาม พุโธ (พุธ) ยามสามเป็นยาม ระวิ (1) ยามสี่เป็นยาม ชีโว (5) ยามห้าเป็นยาม ศะศิ (2) ยามหกเป็นยาม ศุกโร (6) ยามเจ็ดเป็นยาม ภุมโม (3) ยามแปดเป็นยาม โสโร (7)

ตำนานการอุบัติของดาวพระเคราะห์
การแบ่งจักรราศีตามแบบโหราศาสตร์
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักทักษา
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักโหราศาสตร์
คู่มิตร คู่ศัตรู ตามตำนานชาติเวร
การพิจารณาดาวเคราะห์จร
ดาวพระเคราะห์ครองทิศตามหลักโหราศาสตร์
ตำรามหาทักษา
คัมภีร์กาลโยค
ลัคนา และดวงชาตา
อันโตนาที
การวางลัคนาผูกดวงชาตากำเนิด
มาตรฐานดาวเคราะห์
อุจจ์และนิจ
อุจจาวิลาสและอุจจาภิมุข
คำทำนายตามปีเกิด
ทายกาลชะตากำเนิด (วันเกิด) เจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานวันทั้งเจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานเดือนเกิดทั้งสิบสองเดือน
การหาเวลาวางลัคน์และการเรียงยาม
การนับยามตามห้วงเวลาในรอบ 24 ชั่วโมง ของแต่ละวัน
สมพงษ์ในดวงชาตา
พระเคราะห์โคจรต้องกัน
ตำราทายเศษชาตากำเนิดพระจอมเกล้า
ตำราปลูกเรือน
อภิไทโภธิบาทว์
ตำรายามสามตา
ตำราพิชัยสงคราม
ตำราทำนายฝันตามคัมภีร์สารัตถสังคหะ
ตำราทำนายฝัน
นิมิตพระยาปัตถเวน 16 ข้อ
ทายยามตกฟาก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม