สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สงครามมหาเอเซียบูรพา

จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีสั่งการ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อได้รับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้มีความเห็นอะไรอีก จอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงกล่าวสรุปว่า เมื่อเราไม่มีทางสู้ดังปรากฎชัดแจ้งแล้วนั้น ก็มีอยู่ทางเดียวคือ ให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านไปได้ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือเป็นมติของคณะรัฐมนตรีว่า ในข้อเสนอของญี่ปุ่น 4 ประการนั้น คณะรัฐมนตรีตกลงรับข้อแรก คือให้ทหารญี่ปุ่นผ่านไปได้
ที่ประชุมตกลง เวลา 07.30 น. เห็นพ้องด้วยในการที่จะสั่งให้ฝ่ายเราหยุดยิง

จากนั้น จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี จึงได้สั่งการไป 3 เรื่องคือ

  1. ให้กองบัญชาการทหารสูงสุด สั่งการให้หน่วยทหารที่ทำการสู้รบทั่วประเทศได้ทราบว่ารัฐบาลไทย ได้เจรจาตกลงให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านไปได้ จึงให้ระงับการต่อสู้และหยุดยิงตั้งแต่บัดนี้ และให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งเป็นวิทยุด่วนไปทุกจังหวัด ปล่อยให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการปราชัย
  2. แต่งตั้งให้พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี นายดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และนายวณิช ปานะนนท์ รัฐมนตรี ไปเจรจาร่างสัญญากับญี่ปุ่น ในเรื่องการให้กองทัพผ่านไปได้โดยรีบด่วน
  3. ตั้งคณะประสานงานกับญี่ปุ่น ในเรื่องกำหนดเขตเรื่องที่พัก และปัญหาที่เกี่ยวกับการทหารโดยรีบด่วน

จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและนายดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกไปเจรจากับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น กับคณะที่ได้ให้ตามมาพบ เมื่อเวลา 7.45 น. ในการนี้มีเรื่องเสริมว่าทูตทหารบกญี่ปุ่น ได้แจ้งให้ทราบว่า ต้องเอาผ้าขาวไปปูตามยาวที่สนามราชตฤณมัย (นางเลิ้ง) เพื่อเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลไทยตกลงยินยอมให้กองทหารญี่ปุ่นฝ่านไปได้ก่อนเวลา 8.00 น. เพราะนายพลเอกยามาชิตะแม่ทัพญี่ปุ่นในภาคพื้นนี้ได้กำหนดเวลา 8.00 น. เป็นชั่วโมงศูนย์ ถ้าพ้นกำหนดนี้ แล้วยังไม่ได้รับสัญญาณดังกล่าวก็จะให้กองทัพญี่ปุ่นทุกหน่วยถือประเทศไทยเป็นศัตรู และให้บุกทันที มีเครื่องบินญี่ปุ่น 700 เครื่องที่ไซ่ง่อน คอยรอคำสั่งอยู่ ทั้งนี้เพื่อมิให้เสียแผนการบุกสหรัฐมลายู และพม่า

การเตรียมการของไทย
การดำเนินการเจรจาทางการทูต
การปฎิบัติของสหรัฐและอังกฤษ
การเตรียมการต่อสู้ภายในประเทศ
การดำเนินการของรัฐบาลไทย เมื่อญี่ปุ่นขอเดินทัพผ่านไทย
สถานการณ์ทางทหารและการเมือง
จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีสั่งการ
ข้อตกลงระหว่างผู้แทนฝ่ายไทยและญี่ปุ่น
เหตุการณ์ขั้นต่อมา และข้อเรียกร้องของญี่ปุ่น
การร่วมวงศ์ไพบูลย์กับญี่ปุ่น
การประกาศสงคราม
การประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่ และสหรัฐอเมริกา
การดำเนินการของฝ่ายสัมพันธมิตร
การดำเนินสงคราม
การปฏิบัติการของกองทัพพายัพ
การจัดตั้งกองทัพพายัพ
การปกครองสหรัฐไทยเดิม
การปฏิบัติการทางอากาศ
การดำเนินการของฝ่ายไทยก่อนสงครามยุติ
ไทยประกาศสันติภาพ
ท่าทีของสัมพันธมิตรต่อไทยหลังสงครามยุติ
สภาวการณ์หลังสงคราม
การทำความตกลงสมบูรณ์แบบ
จดหมายเหตุ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม