เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

          การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกพืชผลของเกษตรกรไทยในปัจจุบันจะมุ่งเน้นผลิตเพื่อการค้ามากกว่าที่จะนำมา บริโภคในครัวเรือนจึงจำเป็นจะต้องหามาตรการในการเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพให้เป็นที่ต้องการ ของตลาดผู้บริโภค ศัตรูพืช เป็นตัวการสำคัญในการทำลายปริมาณผลผลิตพืช ที่เพาะปลูกและทำให้คุณภาพผลผลิตนั้น ๆ ด้อยลงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นที่เกษตรกรจะต้องดำเนินการทั้งก่อนการเพาะปลูก ระหว่างการเพาะปลูกจนกระทั่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชที่เพาะปลูกซึ่งมีหลายวิธีการ เช่น การใช้พันธุ์พืชที่ต้านทานโรคและแมลง วิธีเขตกรรม วิธีการทางชีวภาพ วิธี กลและวิธีใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้งสารเคมีและสารสกัดธรรมชาติ

วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ได้กล่าวมาเกษตรกรจะต้องใช้ ตามขั้นตอนการเพาะปลูกและสถานการณ์ระบาดของศัตรูพืชจึงจะมีประสิทธิภาพและปัจจัยจำเป็นอีกอย่างหนึ่ง คืออุปกรณ์ที่จะ มาช่วยให้งานป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและรวดเร็วทันต่อการระบาดทำลายของศัตรูพืชเรียกว่า "เครื่องมือป้อง กันและจำจัดศัตรูพืช" ซึ่งมีรูปแบบ เช่น กับดักแสงไฟ กับดักกลิ่นฮอร์โมน เครื่องคลุกเมล็ดพันธุ์ แต่รูปแบบที่เกษตรกรใช้กันมากที่สุดคือ เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้พ่นสารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพราะเห็นผลรวดเร็ว มีความสะดวกในการใช้และควบคุมศัตรูพืชได้ทั้งโรค แมลง สัตว์และวัชพืช แต่เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีและ เครื่องมือพ่นสารดีพอประกอบกับมีทัศนคติในการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชไม่ต้องก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

1. เกษตรกรมีทัศนคติในการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชว่าต้องฉีดพ่นทุกส่วนของพืชที่เพาะปลูกให้เปียกโชกจึงจะ ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้ผล ซึ่งความจริงแล้วทำให้สิ้นเปลืองสารป้องกันกำจัดศัตรูโดยเปล่าประโยชน์ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรที่ใช้สารเคมีและทำให้สารเคมีตกค้างในผลผลิตปริมาณค่อนข้างสูงทำให้สินค้าเกษตรกรของประเทศไทยมักถูก กีดกันจากตลาดต่างประเทศ

2. อัตราการใช้สารโดยเฉพาะสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรมักจะไม่ปฏิบัติตามเอกสารกำกับการใช้ที่ผู้ผลิตกำหนดทำ ให้ศัตรูพืชสามารถสร้างความต้านทานต่อสารเคมีขึ้นทำให้กำจัดศัตรูพืชสามารถสร้างความต้านทานต่อสารเคมีขึ้นทำให้กำจัดศัตรูพืช ไม่ได้ผลจะต้องหาสารที่ออกฤทธิ์รุนแรงยิ่งขึ้นมาใช้ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกรผู้ใช้ ผู้บริโภครวมทั้งสิ่งแวดล้อม

3. เกษตรกรมักจะฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามแปลงใกล้เคียงโดยไม่มีการสำรวจตรวจนับจำนวนศัตรูพืชและศัตรู ธรรมชาติของศัตรูพืชตลอดจนช่วงเวลาที่อาศัยพืชอ่อนแอหรือแข็งแรงทำให้สิ้นเปลืองสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและทำลายความ สมดุลธรรมชาติเพราะศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชถูกทำลายไปด้วย

4. เกษตรกรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูโดยละเลยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้สารเข้าร่างกายทำให้เกษตรกรมักจะได้ รับอันตรายจากสารเข้าร่างกายโดยเฉพาะสารเคมีบางครั้งทำให้สูญเสียชีวิต

5. เกษตรกรมักละเลยไม่ตรวจสภาพเครื่องพ่นสารว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ มีรอยรั่วตามข้อต่อต่าง ๆ หรือไม่ หัว ฉีดฉีดเป็นละอองสม่ำเสมอหรือไม่ ข้อเกี่ยวสายสะพายอยู่ในสภาพแน่นไม่หลุดง่ายทำให้สิ้นเปลืองสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในกรณี ข้อต่อรั่วรูหัวฉีดสึกเป็นรูกว้าง นอกจากนี้ยังทำให้อัตราการใช้สารผิดพลาดจากผู้ผลิตกำหนดทำให้ศัตรูพืชสามารถสร้างความต้านทาน ต่อสาร และการที่ขอเกี่ยวสายสะพายหลุดง่ายอาจทำให้เกษตรกรผู้ฉีดพ่นได้รับอันตรายโดยเครื่องพ่นสารชนิดอัดลมซึ่งบรรจุสารและอัด อากาศจนเต็มเมื่อหล่นกระแทกพื้นดินแข็งอาจเกิดการระเบิดและการที่มีรอยรั่วอาจทำให้เกษตรกรได้รับสารเคมีทางผิวหนังเป็นอันตราย ต่อร่างกายของเกษตรกรผู้ฉีดพ่น เครื่องพ่นสารบางชนิด เช่น เครื่องพ่นสารชนิดใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลัง สายส่งน้ำยาที่ยึดไม่แน่น อาจหลุดสะบัดทำอันตรายแก่ผู้ฉีดพ่น ท่อไอเสียของเครื่องยนต์เป็นอุปกรณ์อีกอย่างที่เกษตรกรมักละเลยไม่เปลี่ยนเมื่อชำรุดซึ่งเสียงจาก ท่อไอเสียอาจเป็นอันตรายต่อแก้วหูเกษตรกรและเกษตรกรอาจได้รับก๊าซคาร์บอนโมน๊อกไซด์จากไอเสียเครื่องยนต์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของเกษตรกรเอง

6. ขณะทำการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะสารเคมี เกษตรกรจะไม่สังเกตทิศทางที่ลมพัดทำให้ร่างกายได้รับ อันตรายจากสารที่พ่นเมื่อทำการฉีดพ่นใต้ลม

7. เกษตรกรเมื่อซื้อเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชมาใช้ บางครั้งไม่เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องพ่นสาร นั้น ทำให้ใช้เครื่องพ่นสารไม่เต็มประสิทธิภาพและคุ้มราคาที่จัดซื้อและเกษตรกรส่วนใหญ่จะขาดการบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารทำให้อายุ การใช้งานของเครื่องพ่นสารนั้นสั้นกว่าที่ควรจะเป็นทำให้ต้องเสียเงินจัดซื้อเครื่องพ่นสารมาใช้ใหม่

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาศัตรูพืชสามารถสร้างความต้านทานสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชปัญหาสารเคมีตกค้างในผลผลิต และสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกษตรกรได้รับอันตรายจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ส่วนหนึ่งมาจากการไม่เข้าใจวิธีการใช้สารเคมีที่มี ประสิทธิภาพและปลอดภัย อีกส่วนหนึ่งมาจากเครื่องพ่นสารไม่เหมาะสมและวิธีการฉีดพ่นที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงควรศึกษาระบบการทำ งาน การบำรุงรักษาและวิธีฉีดพ่นสารที่ถูกต้อง

» ปัจจัยที่จำให้การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» ความหมายของเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» รูปแสดงเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ
» รายละเอียดเกี่ยวกับระบบทำงานวิธีใช้และบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารชนิดต่าง ๆ
» การดูแลและการบำรุงรักษาประจำวัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย