เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

ปัจจัยที่จำให้การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

1. เลือกช่วงจังหวะเวลาการฉีดพ่นให้เหมาะสม ควรเลือกช่วงที่ศัตรูพืชอยู่ในระยะง่ายต่อการกำจัดจะทำให้ควบคุมศัตรูพืชได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดการใช้สาร

2. ใช้ปริมาณสารที่ถูกต้อง ควรใช้ตามอัตราส่วนผู้ผลิตกำหนด

3. กระจายละอองสารให้คลุมเป้าหมายอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ ต้องเลือกใช้เครื่องพ่นสารที่สามารถกระจายสารให้คลุมเป้าหมาย อย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ จะเห็นได้ว่าการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้ได้ผลดีและประหยัดเพียงไรขึ้นอยู่ประสิทธิภาพของเครื่องพ่นสาร นั้น ๆ

» ปัจจัยที่จำให้การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» ความหมายของเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» รูปแสดงเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ
» รายละเอียดเกี่ยวกับระบบทำงานวิธีใช้และบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารชนิดต่าง ๆ
» การดูแลและการบำรุงรักษาประจำวัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย