เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

ความหมายของเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช คือ อุปกรณ์สำคัญใช้กระจายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้คลุมเป้าหมายที่ต้องการ เครื่องพ่นสาร ที่เกษตรกรนิยมใช้กันมากจำแนกตามแหล่งต้นกำลังที่ใช้ออกได้ 2 ประเภทดังนี้

1. เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชประเภทใช้แรงคน ส่วนมากเป็นเครื่องพ่นสารขนาดเล็กทำงานโดยใช้แรงคนเดียวในการฉีด พ่น เครื่องพ่นสารประเภทใช้แรงคนแบ่งตามระบบการทำงานออกได้ 2 ชนิด คือ

  • เครื่องพ่นสารประเภทใช้แรงคนชนิดทำงานด้วยระบบแรงด้นของเหลว ตัวอย่างเครื่องพ่นสารชนิดนี้ ได้แก่ เครื่องพ่นสูบ โยกสะพายไหล่ เครื่องพ่นสูบโยกสะพายหลังทั้งโยกข้ามไหล่และโยกใต้แขน
  • เครื่องพ่นสารประเภทใช้แรงคนชนิดทำงานด้วยแรงอัดอากาศ ตัวอย่างเครื่องพ่นสารชนิดนี้ได้แก่ เครื่องพ่นสารชนิดถัง อัดลม

2. เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชประเภทใช้ต้นกำลัง เช่น เครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า มีทั้งเครื่องพ่นสารขนาดเล็กสามารถ ใช้งานโดยใช้แรงงานคนเดียวจนถึงขนาดใหญ่ทั้งลากจูงด้วยรถยนต์หรือรถแทรคเตอร์ บางชนิดใช้ต่อกำลังขับจากเครื่องยนต์ของรถ แทรคเตอร์ เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแบ่งตามระบบการทำงานออกได้ 2 ชนิด คือ

  • เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังชนิดทำงานด้วยระบบแรงดันของเหลว ตัวอย่างเครื่องพ่นสารชนิดนี้ได้แก่ เครื่องยนต์ พ่นสารชนิดนี้ได้แก่ เครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงดันของเหลวสะพายหลัง เครื่องพ่นสารแบบใช้แรงดันของเหลวแบบกระเป๋าหิ้ว เครื่อง พ่นสารอัดแรงสูงชนิด 2 คนหามเครื่องพ่นสารอัดแรงสูงชนิดลากจูง
  • เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังชนิดทำงานด้วยแรงลม ตัวอย่างเครื่องพ่นสารชนิดนี้ได้แก่ เครื่องยนต์พ่นสารในรูป ของเหลว ผง และเม็ดสะพายหลัง

นอกจากเครื่องพ่นสารที่ได้กล่าวมาแล้วทั้ง 2 ประเภท ยังมีเครื่องพ่นสารแบบอื่น ๆ เช่น เครื่องพ่นสารแบบจากหมุนใช้พ่นสาร ในรูปของเหลวเข้มข้นซึ่งมีมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงและแบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า เครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้หัวฉีดความร้อนจาก การสันดาปของน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน เครื่องพ่นสารแบบใช้ประจุไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งต้องใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดเฉพาะซึ่งรายละ เอียดเครื่องพ่นสารแต่ละชนิดรวมทั้งระบบการทำงานและการบำรุงรักษาจะกล่าวตามชนิดของเครื่องพ่นสารในบทต่อไป

» ปัจจัยที่จำให้การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» ความหมายของเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» รูปแสดงเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ
» รายละเอียดเกี่ยวกับระบบทำงานวิธีใช้และบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารชนิดต่าง ๆ
» การดูแลและการบำรุงรักษาประจำวัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย