เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

หัวฉีด

เครื่องพ่นสารทุกประเภทที่ได้กล่าวรายละเอียดไปนั้น จะทำงานพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชไม่ได้เลย ถ้าขาดอุปกรณ์สำคัญไปอีกอย่างหนึ่ง นั้นคือ หัวฉีด ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ส่วนประกอบสำคัญที่เหมือนกันของเครื่องพ่นสารจะมี 3 ส่วน คือ หัวฉีด ส่วนให้เกิดกำลังงาน และภาชนะบรรจุสาร

หัวฉีด คือ อุปกรณ์ที่ฉีดพ่นของเหลวให้เป็นฝอย ของเหลวจะแตกตัวเป็นละอองเล็ก ๆ และฟุ้งกระจายเป็นละอองได้ต้องใช้พลังงาน ดังนั้น หัวฉีดจึงถูกแบ่งออกตามประเภทของพลังงานที่ก่อให้เกิดละออง หัวฉีดโดยทั่ว ๆ ไป จะทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ทำให้สารแตกกระจายเป็นละอองสาร
2. ควบคุมการกระจายของละอองสาร
3. ควบคุมอัตราการไหลของสาร

ประเภทของหัวฉีด หัวฉีดถูกแบ่งออกตามประเภทของพลังงานที่ก่อให้เกิดละอองได้ดังนี้ คือ

1. หัวฉีดประเภทใช้แรงดันของเหลว
2. หัวฉีดใช้แรงลม
3. หัวฉีดใช้แรงเหวี่ยง
4. หัวฉีดใช้ความร้อน
5. หัวฉีดใช้ประจุไฟฟ้า

ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะหัวฉีดใช้แรงดันของเหลว หัวฉีดใช้แรงลม และหัวฉีดใช้แรงเหวี่ยง

หัวฉีดใช้แรงดันของเหลวแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ หัวฉีดแบบแรงปะทะ หัวฉีดแบบแรงปะทะ หัวฉีดแบบรูปพัด และหัวฉีดแบบรูปกรวย

1. หัวฉีดแบบแรงปะทะ เป็นหัวฉีดสำหรับใช้พ่นสารกำจัดวัชพืชโดยเฉพาะทำด้วยโลหะหรือพลาสติกแข็งเป็นชิ้นเดียวกันมีรูขนาดเล็กตรงกลาง ของเหลวที่ไหลผ่านรูนี้จะปะทะกับแผ่นกั้นแล้วกระจายตัวออกเป็นละอองสารในลักษณะรูปพัด อาจจะมีมุมระหว่าง 25-180 องศา ขึ้นอยู่กับแรงดันที่ใช้ แต่โดยทั่วไป หัวฉีดแบบนี้จะใช้แรงดันต่ำประมาณ 4-15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งจะให้ละอองสารที่หยาบจะได้ไม่ปลิวไปถูกพืชอื่นที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่ที่ละอองสารตกลงดินจะเป็นรูปวงรีแคบ ๆ บริเวณปลายทั้งสองข้างจะโตเล็กน้อย

2. หัวฉีดแบบรูปพัด หัวฉีดแบบนี้ทำด้วยวัตถุชิ้นเดียว มีลักษณะกลมแบบตรงกลางเจาะเป็นรูปวงรีเล็ก ๆ ให้ของเหลวไหลผ่าน ขนาดของเหลวที่ไหลผ่านรูฉีดด้วยแรงดันสูงจะแผ่นเป็นรูปพัด มีความกว้างของมุมที่ของเหลวออกมาต่าง ๆ กันระหว่าง 65 - 80 องศา อัตราการไหลมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของรูฉีดและแรงดันหัวฉีดชนิดนี้ใช้ในงานป้องกันกำจัดวัชพืชด้วยแรงดันต่ำประมาณ 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว เพื่อให้มีละลองสารหยาบจะได้ไม่ปลิวไม่ถูกพืชข้างเคียง นอกจากนั้นยังใช้พ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูในพืชเตี้ย ๆ และ สม่ำเสมอ เช่นถั่วลิสง พืชผัก หรือใช้งานสาธารณสุขเพื่อพ่นสารกำจัดยุงด้วยแรงดันสูงประมาณ 40-60 ปอนด์/ตารางนิ้ว เพื่อให้ได้ ละอองสารที่ละเอียด

3. หัวฉีดแบบรูปกรวย เป็นหัวฉีดที่ใช้กันมากในการกำจัดศัตรูพืช ประกอบด้วยชิ้นส่วนสำคัญ 2 ชิ้น คือ รูฉีด ทำด้วยโลหะหรือ วัสดุแข็งเป็นแผ่นแบน ๆ หรือเป็นแท่งกลมมีรูหรือร่องเอียงให้ของเหลวไหลผ่านเพื่อเกิดกระแสวน ด้านหลังของรูฉีดและผ่านออกไป เป็นรูปกรวยกลม ถ้าพื้นที่ตรงกลางของรูปกรวยนั้นว่างเรียกว่าหัวฉีดแบบกรวยกลวง แต่ถ้าเป็นรูปกรวยนั้นมีละอองสารเต็มเรียกว่าหัวฉีด แบบกรวยทึบ หัวฉีดแบบนี้มีขนาดของรูฉีดและแผ่นทำให้เกิดกระแสวนให้เลือกหลายขนาด เพื่อให้ได้อัตราการไหลและขนาดของ ละอองสารที่ต้องการมักจะใช้แรงดันสูงตั้งแต่ 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้วขึ้นไป

หัวฉีดใช้แรงดันของเหลว เป็นหัวฉีดของเครื่องพ่นสารชนิดต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กที่ใช้ไม่ใช้เครื่องยนต์และขนาดใหญ่ที่ใช้ เครื่องยนต์ หัวฉีดแบบนี้มีหลักการง่าย ๆ คือ ใช้แรงดันบังคับให้ของเหลวไหลผ่านรูฉีดขนาดเล็ก ของเหลวที่หลุดพ้นจากรูฉีดออก ไปจะแตกตัวเป็นละอองขนาดต่าง ๆ กัน มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีความแตกต่างกันมาก ขนาดของละอองสารจะเล็กหรือใหญ่ ขึ้นอยู่กับแรงดันและขนาดของ รูฉีดก็เช่นกัน รูฉีดขนาดใหญ่ให้ละอองสารหยาบ รูฉีดเล็กให้ละอองสารละเอียด

หัวฉีดใช้แรงลม เป็นหัวฉีดของเครื่องพ่นสารประเภทเครื่องยนต์แบบใช้แรงลมสะพายหลัง มีพัดลมเป่าตามท่อด้วยความเร็วสูง ของเหลวที่ไหลจากถังบรรจุสารถูกบังคับให้ไหลน้อยลงตรงหัวฉีด และพ่นลงสู่กระแสลมที่ผ่านมาในท่อ ของเหลวนั้นจะแตกตัวเป็น ละอองสารขนาดเล็กและถูกพัดพาไปกับกระแสลมของเครื่องไปยังที่หมาย ขนาดของละอองสารจะละเอียดหรือหยาบขึ้นอยู่กับความ เร็วลมปลายท่อและอัตราการไหลของของเหลวถ้าความเร็วและแรงอัตราการไหลน้อยละอองสารจะละเอียด และตรงกันข้ามถ้าความเร็ว ลมอ่อนอัตราการไหลมากละอองสารจะหยาบ

หัวฉีดใช้แรงเหวี่ยง เป็นหัวฉีดที่ให้ละอองละเอียดขนาดสม่ำเสมอดีกว่าหัวฉีดต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา มีหลักการให้สารของเหลว จำนวนน้อยหยดลงบนจานที่หมุนด้วยความเร็วสูงของเหลวจะถูกสลัดออกโดยรอบขอบจานซึ่งมีฟันคมรอบขอบจาน หัวฉีดนี้ใช้กับ เครื่องพ่นแบบจานหมุนหรือเครื่องพ่นสาร ยู.แอล.วี ขนาดละอองจะหยาบหรือละเอียดขึ้นอยู่ที่รอบของหัวฉีด ถ้ารอบสูงละอองจะ ละเอียด รอบต่ำละอองจะหยาบ

» หลักการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» การพ่นสารแบบใช้น้ำน้อย
» การดัดแปลงหัวฉีดเพื่อใช้กับวิธีพ่นแบบใช้น้ำน้อย
» วิธีการเดินพ่นสารที่ถูกต้อง
» ข้อควรระวังในการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย