เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

หัวฉีด

หลักการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

เมื่อรู้จักเครื่องพ่นสารชนิดต่าง ๆ แล้วควรรู้จักการพ่นสาร เกษตรกรฉีดพ่นส่วนมากจะเป็นการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ที่ใช้น้ำมาก เราแบ่งหลักการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยถือหลักการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในรูปของเหลวผสมน้ำโดยคิด ปริมาณที่ใช้ต่อพื้นที่ที่ทำการฉีดพ่นออกได้ 3 แบบ คือ

  1. การพ่นสารแบบใช้น้ำมาก ปริมาณสารที่ใช้ผสมน้ำ 20-80 ลิตรต่อไร่ เครื่องพ่นสารที่ใช้พ่นวิธีนี้ คือ เครื่องพ่นสารแบบใช้ แรงคนชนิดทำงานระบบแรงดันของเหลว เครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงดันของเหลว เครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงลมสะพายหลัง
  2. การพ่นสารแบบใช้น้ำน้อย ปริมาณสารที่ใช้ผสมน้ำ 5-16 ลิตรต่อไร่ เครื่องพ่นสารที่ใช้พ่นน้ำน้อยมากได้แก่ เครื่องยนต์พ่น สารแบบใช้แรงลมสะพายหลัง แต่ต้องติดตั้งอุปกรณ์บังคับปริมาณสารให้ไหลในปริมาณต่ำกว่าปกติ
  3. การพ่นสารแบบใช้แรงเข้มข้น ปริมาณสารที่ใช้ผสมน้ำ 0.3-1.4 ลิตรต่อไร่ เครื่องพ่นสารที่ใช้พ่นสารแบบนี้ ได้แก่ เครื่องพ่นสารแบบจานหมุน เครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงลมสะพายหลังที่ติดตั้งอุปกรณ์พ่นสารเข้มข้น และเครื่องพ่นหมอกควัน

จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่ใช้เครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงลมสะพายหลังสามารถดัดแปลงเครื่องพ่นสารของตน มาใช้พ่นสารแบบน้ำน้อยโดยใช้วัสดุเพิ่มเติม คือ ที่บังคับปริมาณสารให้เหมาะสมกับวิธีการพ่นสารแบบน้ำน้อยจะช่วยลดเวลาในการฉีด พ่นและประหยัดสารที่ใช้พ่น นอกจากนี้สภาวการณ์ในปัจจุบันแหล่งน้ำเริ่มขาดแคลน ดังนั้นการพ่นสารแบบน้ำน้อยจะได้รับการนิยมมากขึ้น

» หลักการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» การพ่นสารแบบใช้น้ำน้อย
» การดัดแปลงหัวฉีดเพื่อใช้กับวิธีพ่นแบบใช้น้ำน้อย
» วิธีการเดินพ่นสารที่ถูกต้อง
» ข้อควรระวังในการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย