เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

หัวฉีด

ข้อควรระวังในการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

เนื่องจากสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชทุกชนิด เป็นวัตถุมีพิษที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้และผู้ใช้และผู้อยู่ใกล้เคียง ได้ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้ควรปฏิบัติดังนี้ คือ

 1. เลือกซื้อแต่สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่บรรจุอยู่ในภาชนะมีฉลากติดไว้เรียบร้อย
 2. อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากก่อนใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชทุกครั้ง
 3. เมื่อผสมผสานให้ใช้ไม้คน เมื่อน้ำยาถูกร่างกายต้องรีบล้างด้วยน้ำและสบู่ทันที
 4. ปิดฝาเครื่องพ่นสารให้สนิทและตรวจสอบอย่าให้เครื่องพ่นสารมีรอยรั่ว
 5. ไม่ควรพ่นสารตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะตอนกลางวัน เมื่อแดดร้อนจัดควรทำการพ่นสารในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ๆ
 6. ขณะพ่นสารต้องยืนอยู่เหนือลมเสมอ และควรสวมหน้ากากป้องกันและละอองสารเคมี
 7. ไม่ควรสูบบุรี่หรือรับประทานอาหารขณะพ่นสาร ก่อนดื่มน้ำรับประทานอาหารหรือบุหรี่ ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาด ทุกครั้ง
 8. เมื่อหัวฉีดอุดตัน อย่าใช้ปากเป่า ควรใช้ไม้หรือเส้นลวดเล็ก ๆ แคะทำความสะอาดหรือล้างด้วยน้ำ
 9. เมื่อทำการพ่นสารหลายคน ผู้ฉีดควรยืนในแนวทะแยง ไม่ควรยืนในแนวเดียวกัน
 10. ทุกครั้งที่พ่นสารควรพ่นให้หมดถังฉีด ไม่ควรเหลือน้ำยาไว้พ่นในคราวต่อไป
 11. ภายหลังพ่นสารเสร็จ ควรล้างเครื่องพ่นสารด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง ห้ามล้างถังฉีดในคลองและบ่อน้ำ
 12. เมื่อพ่นสารเสร็จ รับเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดที่สวมพ่นสาร อาบน้ำและฟอกสบู่ทันที
 13. เก็บสารไว้ในที่มิดชิดห่างไกลจากอาหาร เด็ก และเปลวไฟ
 14. ภาชนะบรรจุสาร เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลายและฝังดินหรือทั้งนำภาชนะและฉลากยาไปด้วย
 15. เมื่อเกิดอาการแพ้สารเคมี ควรรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมทั้งนำภาชนะที่มีฉลากไปด้วย

» หลักการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» การพ่นสารแบบใช้น้ำน้อย
» การดัดแปลงหัวฉีดเพื่อใช้กับวิธีพ่นแบบใช้น้ำน้อย
» วิธีการเดินพ่นสารที่ถูกต้อง
» ข้อควรระวังในการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย