เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก

โดย สุพจน์ วางมูล
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงานของเครื่องยนต์

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์ดีเซลทำงานได้

  1. อากาศ เชื้อเพลิง และการเผาไหม้ คือจะต้องมีการผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศในอัตราส่วนที่พอเหมาะ เพื่อให้มีการจุดระเบิด ทำให้เกิดการเผาไหม้ระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ
  2. การอัดอากาศ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของอากาศในกระบอกสูบให้สูง จนทำให้มีการจุดระเบิดและเผาไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
  3. การเคลื่อนที่ขึ้นลงของลูกสูบ เป็นการถ่ายทอดพลังงานที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เป็นพลังงานกลนำไปใช้งาน ผลจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและอากาศจะดันส่วนบนของลูกสูบ ทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ถ่ายทอดกำลังไปยังเพลาข้อเหวี่ยง
  4. การทำงานเป็นวงจร เพื่อให้เกิดเป็นพลังงาน และให้กำลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะวงจรการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะคือ การเคลื่อนที่ขึ้นของลูกสูบ 2 ครั้ง และการเคลื่อนที่ลง 2 ครั้ง เท่ากับ 2 รอบหมุนของเครื่องยนต์

ลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

  1. จังหวะดูด ลิ้นไอดีจะเปิด (ส่วนลิ้นไอเสียจะปิด) เพื่อให้อากาศถูกดูดเข้ากระบอกสูบในขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลง
  2. จังหวะอัด ลิ้นไอดีจะปิดและลิ้นไอเสียปิดสนิท เพื่อไม่ให้อากาศที่ถูกดูดเข้ากระบอกสูบรั่วออกไปในขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นเพื่ออัดอากาศในกระบอกสูบ ทำให้ความดันและอุณหภูมิในกระบอกสูบเพิ่มสูงขึ้น
  3. จังหวะระเบิด ในจังหวะนี้ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียยังคงปิดสนิท เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นในจังหวัดอัดเกือบถึงจุดสูงสุด หัวฉีดจะเริ่มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปปะทะกับอากาศที่ถูกอัดจนเกิดอุณหภูมิสูง ทำให้เกิดการเผาไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว อากาศที่ขยายตัวจากการเผาไหม้จะผลักดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลง ส่งกำลังต่อไปยังเพลาข้อเหวี่ยง
  4. จังหวะคาย เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงเกือบถึงตำแหน่งต่ำสุด ลิ้นไอเสียจะเริ่มเปิดลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อไล่อากาศเสียออกจากกระบอกสูบทางลิ้นไอเสีย จนถึงตำแหน่งสูงสุด และเมื่อลูกสูบเริ่มเคลื่อนที่ลงอีกครั้ง ลิ้นไอเสียจะปิด ลิ้นไอดีจะเปิด เพื่อดูดอากาศเข้า ซึ่งจะเป็นการเริ่มจังหวะดูดใหม่ ลูกสูบจะทำงานหมุนเวียนครบ 4 จังหวะ เช่นนี้ตลอดไปทำให้เกิดพลังงานที่จะไปขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องจักรที่ต่อกับเครื่องยนต์ดีเซลนั้น ๆ

ลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

การรู้จักหลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ จะเป็นพื้นฐานในการตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนนำไปใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อเครื่องยนต์ต่อไป

» การทำงานของเครื่องยนต์
» การตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนใช้งาน
» การติดเครื่องยนต์
» การบำรุงรักษาและเหตุขัดข้อง
» การเก็บเครื่องยนต์ไว้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย