เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก

โดย สุพจน์ วางมูล
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเก็บเครื่องยนต์ไว้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน

เครื่องยนต์เมื่อไม่ได้ใช้งานตลอดเวลา คือหยุดการทำงานระยะหนึ่ง จำเป็นต้องมีขั้นตอนการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ชำรุด

ข้อควรปฏิบัติในการเก็บเครื่องยนต์ไว้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดภายนอกเครื่องยนต์
 2. ติดและเดินเครื่องจนเครื่องยนต์ร้อนพอสมควร และรีบถ่ายน้ำมันเครื่องออกให้หมด
 3. เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องแล้วเติมน้ำมันเครื่องใหม่
 4. เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง
 5. ถ่ายน้ำออกจากหม้อน้ำให้หมด
 6. ถอดกรองอากาศออกและปิดท่อร่วมไอดีด้วยเทปกันน้ำ
 7. ถอดท่อไอเสียออกพร้อมทั้งทำความสะอาด และปิดท่อไอเสีย
 8. คลุมเครื่องด้วยพลาสติก
 9. เก็บเครื่องยนต์ไว้ในที่แห้งไม่ม่ฝุ่น

การนำเครื่องยนต์ที่เก็บไว้มาใช้งานอีก

เครื่องยนต์เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ๆ ถ้าจะนำกลับมาใช้อีกควรปฏิบัติดังนี้

 1. ทำความสะอาดภายนอกเครื่องยนต์
 2. ประกอบท่อไอดีเข้าที่เดิมและทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
 3. ประกอบท่อไอเสียเข้าที่เดิม จากนั้นก็ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนใช้งานต่อไป เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก นับว่ามีคุณประโยชน์มากต่อเกษตรกร ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ เครื่องยนต์ เพื่อให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ตลอดจนการบำรุงรักษา ตามอายุการใช้งานที่กำหนดเพื่อให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ การเก็บรักษาเครื่องยนต์เมื่อเลิกใช้งานนาน ๆ ควรตรวจดูส่วนที่ชำรุดเสียหาย และรีบทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ เพื่อจะได้ไม่ประสบปัญหา เมื่อนำเครื่องยนต์กลับมาใช้งานอีกในคราวต่อไป

» การทำงานของเครื่องยนต์
» การตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนใช้งาน
» การติดเครื่องยนต์
» การบำรุงรักษาและเหตุขัดข้อง
» การเก็บเครื่องยนต์ไว้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย