เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การผลิตมะม่วงนอกฤดูโดยการเสียบกิ่ง

หลักการ

ขั้นตอนใหญ่ในการชักนำให้มะม่วงออกดอกนอกฤดู โดยการเสียบกิ่ง มีดังนี้

  1. นำยอดพันธุ์มะม่วงที่เราต้องการ (ในฤดูกาลปกติ) มาเสียบกับกิ่งต้นพันธุ์โชคอนันต์ ก่อนที่มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์จะออกดอกประมาณ 1 เดือน (เดือนมีนาคม)
  2.  เมื่อยอดมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ออกดอกนอกฤดู (เดือนเมษายน) ก็จะชักนำให้ยอดพันธุ์มะม่วงที่นำมาเสียบออกดอกตาม

» หลักการ
» เทคนิควิธีการ
» ข้อเสนอแนะ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย