เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์

     ในปัจจุบันการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อของประเทศไทย ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงมีผลทำให้หญ้าธรรมชาติไม่เพียงพอกับความต้องการของสัตว์ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์แนวทางที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้คือ เกษตรกรต้องพัฒนาการจัดทำแปลงหญ้า และต้องใช้เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เป็นจำนวนมาก แต่เมล็ดพันธุ์พืชที่ผลิตโดยส่วนราชการยังมีไม่เพียงพอ เกษตรกรจึงควรจะผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไว้ใช้เอง และเพื่อจำหน่ายเป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

การเลือกพื้นที่

ควรเป็นที่ดอนระบายน้ำได้ดี เป็นดินร่วนปนทราย ไม่ควรปลูกในบริเวณที่แห้งแล้งเกินไป หลีกเลี่ยงดินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ ดินลูกรังหรือมีหิน ดินเหนียวจัด ดินแตกระแหง ดินเค็ม และดินที่แห้งเร็วเกินไป

การเตรียมดิน

ไถ 1 ครั้ง พรวน 1 ครั้ง และคราดเกลี่ยดินให้เรียบอีก 1 ครั้ง

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย