เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา

การเลือกพื้นที่

แตกต่างจากพันธุ์อื่นที่กล่าวมาคือ ขึ้นได้ดีในดินร่วนเป็นดินละเอียดอุ้มน้ำได้ดี ดินลูกรังและดินทรายระบายน้ำดีไม่ควรใช้

การเตรียมเมล็ดพันธุ์

นำเมล็ดพันธุไปลวกด้วยน้ำร้อนโดยแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาซลเซียส ประมาณ 5 - 10 นาที (เหมือนฮามาต้า)

การปลูก

ใช้อัตรา 2 กิโลกรัมต่อไร่ โรยเมล็ดเป็นแถวในร่องตื้น ๆ แล้วกลบเมล็ดให้อยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1.5 - 2.5 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 1 เมตร ทำค้างเพื่อความสะดวกในการเก็บฝัก อาจจะทำก่อนหรือหลังการปลูก โดยฝังเสาภายในแถวห่างกันระหว่างเสา 2 เมตร สูง 1.5 เมตร วัสดุที่ใช้ทำเสาอาจใช้ไม่ไผ่ เสาไม้หรือเสาปูน และมีลวดขึงระหว่างเสา เพื่อให้ต้นถั่วเลื้อยขึ้น

การใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต 15 กิโลกรัมต่อไร่ หรือดับเบิลซุปเปอร์ฟอสเฟต 20 กิโลกรัมต่อไร่ และยิปซั่ม 10 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมการเตรียมดินครั้งสุดท้าย หรืออาจใช้ปุ๋ยผสมสูตร 15 - 15 -15 จำนวนประมาณ 20 - 30 กิโลกรัมต่อไร่

การกำจัดวัชพืช

ทำการกำจัดวัชพืชหลังจากการปลูก 1 เดือนแล้ว

การเก็บเกี่ยวและทำความสะอาด

ถั่วเซนโตรซีมาจะออกดอกในช่วงฤดูแล้ง ประมาณเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ เก็บเมล็ดพันธุ์โดยใช้แรงงานคนเก็บฝัก มาตากบนพื้นหรือผ้าใบใช้ตะแกรงหรือผ้าตาข่ายคลุม เสร็จแล้วทำความสะอาดโดยฝัดด้วยกระด้ง

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย