เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เทคนิคการเก็บเกี่ยวและแช่ฟอกปอแก้วของไทย

ปอแก้วไทยที่ทางราชการแนะนำให้เกษตรกรปลูกนั้นพันธุ์ต้นเขียว เหมาะสำหรับทำปอฟอก ในรูปของเส้นใย พันธุ์เขียวใหญ่ เหมาะสำหรับตัดเป็นต้นแห้ง ส่งโรงงานทำเยื่อกระดาษ

ส่วนพันธุ์โนนสูง 2 นั้น กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์ และให้ใช้เป็นพันธุ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ซึ่งมีลักษณะเด่นดังนี้

  1. ในสภาพไร่ของเกษตรกรให้ผลผลิต 377 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ต้นเขียวและเขียวใหญ่ 21 และ19 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ
  2. ทนทานต่อโรคโคนเน่าปานกลาง คือเป็นโรคโคนเน่าน้อยกว่า พันธุ์ต้นเขียวและเขียใหญ่

ปอแก้วไทยพันธุ์โนนสูง 2 นี้ ปลูกได้ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม แต่ช่วงที่เหมาะสมที่สุดคือ พฤษภาคม เพราะจะได้ผลผลิตและเส้นใยดีกว่าเดือนอื่น ๆ แต่ถ้าปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ควรปลูกเดือนกรกฎาคมจะได้ผลผลิตของเมล็ดพันธุ์สูงสุด

» เทคนิคการเก็บเกี่ยวและแช่ฟอก
» การคัดแยกมาตรฐานและการมัดปอฟอก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย