เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การพัฒนาไหมในไทย

เรียบเรียงโดย สมหญิง ชูประยูร ,ศิริพร บุญชู ,ดร.สฤษดิพร ชูประยูร

» สถานการณ์การผลิต
» การตลาด
» บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร
» ผ้าไหม

บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร

ขยายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดี

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการเร่งรัดการขยายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดี ซึ่งได้แก่ พันธุ์นม 60 และ บร. 60 ซึ่งให้ผลผลิตสูง กระจายสู่เกษตรกรเพื่อได้ใช้ทดแทนพันธุ์หม่อน พันธุ์พื้นเมืองที่ให้ผลผลิตต่ำ โดยการจัดทำแปลงขยายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดีในหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นแหล่งขยายพันธุ์หม่อนแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน ตลอดจนเป็นแหล่งสาธิตการดูแลรักษาสวนหม่อนซึ่งได้แก่ การตัดแต่งกิ่งหม่อน การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ การกำจัดวัชพืช และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้ได้ใบหม่อนที่มีคุณภาพ และผลผลิตสูง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุนในด้านพันธุ์หม่อนพันธุ์ดีและปุ๋ย ในปีแรกของการจัดทำโครงการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการขยายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรใกล้เคียง เพื่อเร่งรัดให้มีการกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

พันธุ์หม่อนนครราชสีมา 60 (นม. 60)
เป็นหม่อนพันธุ์ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์แก้วชนบทกับพันธุ์ Shujakuichino.18 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตค่อนข้างสูงคือประมาณ 3,600 กิโลกรัม/ไร่/ปี และต้านทานโรคราแป้งแต่มีข้อเสียคือ ไม่ทนทานต่อการเข้าทำลายของเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคใบด่างของหม่อน และไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์โดยการปักกิ่งชำลงในแปลงปลูกได้โดยตรง เนื่องจากท่อนพันธุ์ออกรากยาก ดังนั้นการขยายพันธุ์จึงทำโดยการติดตาบนท่อนพันธุ์พื้นเมือง

พันธุ์หม่อนบุรีรัมย์ 60 (บร 60)
เป็นหม่อนพันธุ์ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเบอร์ 44 กับสายพันธุ์หม่อนน้อยเป็นพันธุ์หม่อนที่มีข้อดีคือให้ผลผลิตสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 4,300 กิโลกรัม/ไร่/ปี นอกจากนี้ยังสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้โดยการใช้กิ่งปักชำลงในแปลงปลูกได้โดยตรง แต่มีข้อเสีย คือควรจะปลูกในเขตพื้นที่ที่สามารถให้น้ำได้ในช่วงฤดูแล้งและดินที่มีความอุดมสมบูรณ์

» ขยายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดี
» การพัฒนาการเลี้ยงไหม
» จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์ไหม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย