เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรมเป็นสิ่งต้องห้าม

ชนิดของพืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรมที่เป็นสิ่งต้องห้าม

การนำเข้า

การนำเข้า  จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรก่อนทุกครั้ง โดยให้นำเข้าเพื่อการทดลองหรือวิจัยเท่านั้น

ณ ปัจจุบันนี้ไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าพืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรมมาปลูกเพื่อเป็นการค้าในประเทศไทย ผู้นำเข้าเมล็ดพืช ที่มิใช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ขอให้ผู้นำเข้าขอหนังสือรับรองจากประเทศต้นทาง ว่าเมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์พืชนั้นมิใช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย