เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ปุ๋ยพืชสด

การปลูกพืชปุ๋ยสดหรือการทำปุ๋ยพืชสดมีวัตถุประสงค์ เพื่อบำรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และพักดินไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เป็นการป้องกันไม่ให้ดินเกิดการเสื่อมโทรมเร็วเกินไป อีกทั้งช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำได้ด้วย หลังการไถกลบต้นพืชแล้ว ส่วนหนึ่งของเศษพืชที่ตกค้างอยู่จะทำหน้าที่คลุมดิน ป้องกันการระเหยของน้ำจากผิวดิน ขณะเดียวกันเศษพืชที่อยู่ในดิน เมื่อสลายตัวจะกลายเป็น อินทรียวัตถุ จะช่วยให้สภาพทางกายภาพของดินดีขึ้น

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ดิน

เป็นแนวทางเดียวที่จะช่วยยกระดับของอนินทรียวัตถุในดินให้สูงขึ้น ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยพืชสด สำหรับปุ๋ยคอกกับปุ๋ยหมักนั้นมีข้อจำกัด เนื่องจากต้องใช้ปริมาณมากทำให้ประสบปัญหาด้านแรงงานในการขนย้ายปุ๋ยไปใส่ในพื้นที่ ดังนั้น การใช้ปุ๋ยพืชสด เพื่อการปรับปรุงดินจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ปุ๋ยพืชสด หมายถึงอะไร

ปุ๋ยพืชสด หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากต้นพืช และใบสดที่ปลูกเอาไว้ หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อไถกลบหรือทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยผุพังหมดแล้วจะให้ธาตุอาหารพืช และเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุไปในดิน ซึ่งจำเป็นต่อพืชที่ปลูกตามมา

คุณสมบัติของพืชที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นปุ๋ยพืชสด

 • ปลูกง่าย เจริญเติบโตได้ในดินทั่ว ๆ ไป
 • เมล็ดงอกงามดี
 • เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ออกดอกในเวลาสั้น ประมาณ 30-60 วัน และให้น้ำหนักสดสูง
 • ต้านทางโรคและแมลงได้ดี
 • ขยายพันธุ์ได้ง่ายและเร็ว
 • สามารถไถกลบได้ง่าย ลำต้นเปราะ และเน่าเปื่อย สลายตัวได้รวดเร็วและมีธาตุอาหารสูง

ประโยชน์ของพืชสด

1. ลดอัตราการชะล้างพังทลายของดิน
2. ช่วยทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย สะดวกในการไถพรวนและเตรียมดิน
3. เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำรักษาความชื้นให้แก่ดิน
4. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
5. ช่วยบำรุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
6. เพิ่มความสามารถในการดูดซึมธาตุอาหารของดินให้สูงขึ้น
7. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และเพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น

» ประเภทของปุ๋ยพืชสด

 • จัดทำโดย
  นายสุฤชัย คล้ายเชียงราก
  ฝ่ายประมวลผลข้อมูล กองแผนงาน

  ฝ่ายวิชาการ
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
  จังหวัดนครราชสีมา โทร. (044) 371354

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย