เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

โรงเรียนเกษตรกร

แนวทางในการดำเนินการ

 1. รวมกลุ่มเกษตรที่มีกิจกรรมเดียวกัน กลุ่มละประมาณ 20 - 30 คน
 2. เกษตรกรที่ร่วมกิจกรรมจะต้องมีความสมัครใจ
 3. จัดกิจกรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตามระยะการเจริญเติบโตของพืชตลอดฤดูการผลิต (จำนวนครั้งขึ้นอยู่กับชนิดของพืช)
 4. ประเด็นในการเรียนรู้ ต้องสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของเกษตรกร
 5. สถานที่สำหรับเรียนรู้ควรจะอยู่ใกล้กับแปลงปลูกพืชมากที่สุด
 6. จัดให้เกษตรกรได้มีการศึกษา ทดลอง พิสูจน์ทราบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
 7. เกษตรกรจะเรียนรู้ด้วยการค้นพบด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) ในกิจกรรมเรียนรู้

ตัวอย่างกิจกรรม "โรงเรียนเกษตรกร" ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม

 • ขั้นตอนที่ 1. ผู้ดำเนินการและเกษตรกรทำความเข้าใจร่วมกันถึงสถานการณ์ ปัญหาและวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มกันในครั้งนี้
 • ขั้นตอนที่ 2. ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเรียนรู้ และเก็บข้อมูลจากสถานการณ์จริงในแปลงปลูกพืช เช่น ดิน น้ำ สภาพต้นพืช การทำลายศัตรูพืช ศัตรูตามธรรมชาติ
 • ขั้นตอนที่ 3. วิเคราะห์ระบบนิเวศจากข้อมูลที่ได้ทั้งหมด พร้อมตัดสินใจในกลุ่มย่อย
 • ขั้นตอนที่ 4. เสนอผลในกลุ่มใหญ่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตัดสินใจร่วมกัน
 • ขั้นตอนที่ 5. หัวข้อพิเศษเป็นประเด็นทางวิชาการ ที่เป็นความต้องการของเกษตรกรเป็นบางครั้ง
 • ขั้นตอนที่ 6. สรุปผลของกิจกรรมและวางแผนการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป

ข้อมูลโดย สถาบันส่งเสริมเกษตรชีวภาพและโรงเรียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย