เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน

โดย สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลา 90100

ความหมายของการปรับปรุงดินและการบำรุงดิน

การปรับปรุงดิน หมายถึง การพัฒนาที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการเกษตรให้สามารถใช้ทำการเพาะปลูกพืชให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ตามปรกติ เช่น การปรับปรุงดินเปรี้ยว ดินเค็ม เป็นต้น

การบำรุงดิน หมายถึง การพัฒนาให้ดินมีสภาพทางเคมีและกายภาพดีขึ้น มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยการเพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน ในรูปของปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้พืชเจริญงอกงามและให้ผลผลิตมากขึ้น

» ความหมายของการปรับปรุงดินและการบำรุงดิน
» วิธีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
» ลักษณะของถั่วพร้า
» การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย