เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การสาวไหมพุ่งด้วยเครื่องสาวไหมแบบปรับปรุง

การสาวไหม หมายถึง กรรมวิธีที่ดึงเส้นไหมออกมาจากเปลือกรังไหม ซึ่งจะต้องมีขบวนการหรือขั้นตอนในการสาวไหม ดังแสดงในแผนภาพ ดังนี้ขนาดของเส้นไหม การกำหนดขนาดของเส้นไหมนั้นจะกำหนดจากความยาวต่อน้ำหนัก ขนาดของเส้นไหมมีหน่วยเรียกว่า "ดีเนียร์" 1 ดีเนียร์ หมายถึง เส้นไหมที่มีความยาว 9,000 เมตร มีน้ำหนัก 1 กรัม ซึ่งขนาดของเส้นไหมจะมีความแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ ไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ จะมีขนาดโดยเฉลี่ย 2.2 - 2.8 ดีเนียร์ พันธุ์ไทยหรือไทยลูกผสม จะมีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 1.5-2.1 ดีเนียร์ สำหรับความยาวของเส้นไหมพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ จะมีความยาวเฉี่ยว 900-1,300 เมตร พันธุ์ไทยจะยาวโดยเฉลี่ย 300-350 เมตร พันธุ์ไทยลูกผสมจะยาวโดยเฉลี่ย 600-700 เมตร
อนึ่ง ในการสาวไหมเพื่อให้ได้เส้นไหมที่ดีมีคุณภาพจะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้คือ

คุณภาพรังไหม รังไหมที่ดีจะทำให้การสาวไหมง่าย มีความเบี่ยงเบนของขนาดเส้นไหมน้อยและเส้นไหมที่สาวได้จะมีความสม่ำเสมอกัน

วิรีการสาวไหม จะรวมไปถึงการต้มรังไหม อัตราความเร็วในการสาวไหม ปริมาณรังไหมที่ใช้สาว โดยเฉพาะการสาวไหมพุ่งในระดับเกษตรกร หากจำนวนรังไหมมากหรือน้อยเกินไป จะทำให้การสาวไหมมีประสิทธิภาพต่ำ

การกรอเส้นไหม ในการสาวไหมที่ใช้เครื่องในโรงงานหรือการสาวไหมโดยใช้มอเตอร์ การกรอเส้นไหมที่ดีต้องไม่ให้เกิดการเกาะกัน จนทำให้เส้นไหมติดกันเป็นแผ่น
การสาวไหมในปัจจุบันจะมีการสาวกันอยู่ 2 ประเภท คือ การสาวไหมของโรงงานสาวไหมโดยการใช้เครื่องจักรสาว กับการสาวไหมในระดับเกษตรกรในหมู่บ้าน ซึ่งโดยวัตถุประสงค์หลักแล้วจะมีความแตกต่างกันคือการสาวไหมของโรงงานจะมุ่งเน้นในการผลิตเส้นไหมยืน รองลงมาคือ เน้นไหมพุ่ง สำหรับเกษตรกรจะมีการสาวไหมเพื่อใช้ประโยชน์ ในลักษณะของไหมพุ่งเกือบ 100% แต่ในเอกสารคำแนะนำเล่มนี้จะมุ่งเน้นในลักษณะของเส้นไหมที่ผลิตในระดับครัวเรือน โดยการถ่ายทอดเทคนิคและเทคโนโลยีที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลให้เกษตรกร ได้มีการปรับปรุงพัฒนาการผลิตเส้นไหมที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้ทอผ้าไหมไทย

» การสาวไหมในระดับเกษตรกร
» เครื่องสาวไหมพุ่งแบบปรับปรุงโดยใช้แรงคน
» เครื่องสาวไหมพุ่งแบบมอเตอร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย

นี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ และขอบคุณเหล่าท่านจอมยุทธทั้งหลาย ที่เคยแวะเวียนมาหยิบยื่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองอันหลากหลายไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกัน แม้จะไม่มีวันนั้นอีกแล้วก็ตาม...
ห้องร้อยบุปผา ชุมนุมจอมยุทธ

สติ๊กเกอร์ไลน์