เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก

» การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน
» การปลูกข้าวโพดหวานเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
» การปลูกผักกาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
» การปลูกแตงกวาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

การปลูกข้าวโพดหวานเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

เป็นการจัดการเพื่อให้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้เพาะปลูก โดยมีขั้นตอนการจัดการคือ การปรับปรุงสภาพและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การบรรจุและติดป้าย

1.  การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
        การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คือการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ดีขึ้นโดยการทำความสะอาด ลดความชื้นและคัดขนาดแล้วนำไปคลุกสารเคมีป้องกันโรคและแมลง เช่น ริโดมิลเอ็มแซด เอพรอน  แคปแทน ไดเทนเอ็ม 45 กับเซฟวิน หรือมาลาไธออน เป็นต้น
         สำหรับการทำความสะอาดและคัดแยกขนาดเมล็ดนั้นจะทำหลังการกะเทาะเมล็ดโดยใช้เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงจำเพาะอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำเมล็ดมาคลุกสารเคมีและบรรจุถุงต่อไป

2.  การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
        เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วจะถูกนำมาตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งได้แก่ การทดสอบความงอก ความชื้นในเมล็ด เมล็ดพันธุ์อื่น ๆ และสิ่งเจือปน ในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ทราบว่าเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพเป็นอย่างไร ตรงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผัก พ.ศ. 2532 หรือไม่

3.  การบรรจุและติดป้าย
        เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงสภาพโดยมีความชื้นไม่เกิน 10% จะนำไปบรรจุภาชนะที่เหมาะสม เช่น ถุงผ้า กระสอบป่าน หรือถุงพลาสติก เป็นต้น พร้อมกับติดป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ผลิตคุณภาพเมล็ดพันธุ์ วันที่ทำการทดสอบเมล็ดพันธุ์ ชื่อสารเคมีที่ใช้คลุกเมล็ด น้ำหนักเมล็ดทั้งหมดและข้อมูลอื่น ๆ นำเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุลงในภาชนะเรียบร้อยแล้วไปเก็บไว้ในห้องหรือสถานที่เหมาะสมที่เย็นและแห้งเพื่อรอการจำหน่ายต่อไป

»» โรคที่สำคัญของข้าวโพดหวาน
»» แมลงศัตรูที่สำคัญของข้าวโพดหวาน
»» การตรวจแปลงปลูก
»» การเก็บเกี่ยวฝักแก่และการคัดฝัก
»» การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
»» การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย