เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้สารสกัดจากสะเดาเพื่อฆ่าแมลงศัตรูพืช

        สารฆ่าแมลงเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญอย่างหนึ่งและมีการใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกินปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ มากมายหลายด้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมองหาวิธีการต่าง ๆ ในการที่จะนำมาป้อง กันกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารฆ่าแมลง ทางเลือกทางหนึ่งที่น่าสนใจขณะนี้คือการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ สารสกัดจากธรรมชาติเป็นสารที่มีคุณสมบัติใน การปราบหรือควบคุม ปริมาณการระบาดของแมลงศัตรูพืช และ ให้ผลดีเท่าเทียมกับการใช้สารฆ่าแมลง ไม่มีพิษตกค้างในผลผลิต ไม่มีพิษต่อเกษตรกรผู้ใช้และสภาพแวดล้อม สารสกัดจากธรรมชาติที่สำคัญและมีศักยภาพสูงที่จะนำมาใช้ทดแทนสารฆ่าแมลงชนิดหนึ่งคือ สะเดา

สะเดา เป็นไม้โตเร็ว เจริญได้ดีในแถบร้อนที่มีปริมาณน้ำฝน ตั้งแต่ 400-1,200 มม. เป็นพืชทนอากาศแห้งแล้งได้ดี สามารถขึ้นได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ แต่จะเจริญเติบโตเร็วในสภาพดินที่ไม่ชื้นแฉะ และปริมาณน้ำฝนไม่เกิน 800 มม.

การขยายพันธุ์ ใช้วิธีเพาะเมล็ด ซึ่งสามารถทำได้จำนวนมาก เพราะปริมาณของผลสะเดามีมากในทุก ๆ ปี แต่ไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ได้นาน เพราะเมล็ดจะสูญเสียเปอร์เซ็นต์ความงอกงามได้เร็วมาก หลังจากเก็บผลสุกมาและเอาเนื้อออกหมดแล้วล้างเมล็ดให้สะอาด นำไปเพาะทันที จะงอกได้ดีมาก เมื่อสะเดาเจริญเติบโตจะติดผลเมื่ออายุ 5 ปีขึ้นไป และให้ผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุ 10 ปีขึ้นไปปริมาณของผลสะเดาจะอยู่ระหว่าง 10-50 กก./ต้น/ ปี

การใช้สารสกัดจากเมล็ดสะเดา เมื่อเวลาฉีดพ่นควรทำในตอนเย็น จึงจะได้ผลดี เพราะสารนี้จะสลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกแสงแดด
การใช้สารสกัดจากสะเดาเพื่อลดการใช้สารฆ่าแมลงจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ของผู้ผลิต และผู้บริโภค รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย

» ชนิดของสะเดา
» แหล่งปลูก
» สารประกอบทางเคมีของสะเดา
» ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดสะเดา
» สะเดาชนิดไหนที่ให้สารอะซาริแรดตินมาก
» การเตรียมผลสะเดาเพื่อเอาเมล็ด
» วิธีใช้สารสกัดจากเมล็ดสะเดา
» สารอะซาดิแรดตินป้องกันแมลงชนิดใดบ้าง
» ผลของสารสกัดจากสะเดาต่อพืช
» การเก็บรักษาเมล็ดสะเดาเอาไว้ใช้
» การดื้อต่อสารสกัดจากสะเดาของแมลง
» ปัญหาและข้อจำกัดของสารสกัดจากสะเดา

เอกสารอ้างอิง

  • กอบเกียรติอ์บันสิทธิ์, 2535.
  • สรุปข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ที่ได้จากการประชุม Botanical Pesticide Work shop. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2535. 2 หน้า.
    วีรวิทย์วิทยารักษ์. 2535. "การศึกษาการใช้สารสกัดจากสะเดาร่วมกับสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะฝักกระเจี๊ยบเขียว" เอกสารประกอบการประชุมแถลงผลงานประจำปี 2535. สถาบันวิจัยพืชสวน, กรมวิชาการเกษตร.
  • สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย. 2534. "ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช" เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2534.
  • อารมณ์ แสงวนิชย์ และ ชัยพัฒน์ จิระธรรมจารี. มปป. สะเดา (โรเนียว) กองวัตถุมีพิษการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร. 4 หน้า
  • อารมณ์แสงวนิชย์. 2535. "การลดการใช้สารเคมีเกษตรภายใต้นโยบายเคมีการเกษตร" รายงานผลความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนาสารธรรมชาติจากพืชเพื่อป้องกันกำจัดแมลงและวัชพืช. กองวัตถุมีพิษการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย