เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การให้อาหารโคเนื้อและการจัดการทุ่งหญ้า

แปลงหญ้าสวนครัว

หมายถึง หญ้าที่ปลูกในพื้นที่เล็กน้อย หลังบ้านหรือในพื้นที่จำกัดตามหัวไร่ปลายนา ได้รับการบำรุงรักษาและตัดใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์

การทำหญ้าสวนครัว เป็นการเตรียมหญ้าสดไว้เสริมอาหารโค-กระบือ เป็นการเสริมอาหารขึ้นดีสำหรับสัตว์ เหมาะสำหรับเลี้ยงโค-กระบือ ครอบครัวละ 2-3 ตัว หญ้าที่เหมาะทำหญ้าสวนครัว ได้แก่ หญ้ากินนี เนเปียร์ ถั่วเตมาลาและหญ้ารูซี่ สำหรับในที่ลุ่ม ความชื้นสูง ควรใช้หญ้ามอริซัสหรือหญ้าขน โดยสรุปแล้วการใช้หญ้าที่มีอายุค้างปี เพราะไม่ต้องปลูกใหม่ การตัดเลี้ยงสัตว์ ควรตัดเมื่อหญ้ายังอ่อนอยู่ อายุประมาณ 35-40 วัน ให้โคกินประมาณ 10 ก.ก./ตัว เสริมให้กินกับหญ้าธรรมชาติหลังจากตัด 2-3 ครั้ง ควรใส่ปุ๋ย ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีให้กับหญ้าด้วย การปลูกหญ้าสวนครัว การปลูกไม้ยืนต้นตามริมรั้ว เช่น กระถิน แค ทองหลางหรือถั่วแระ เป็นอาหารเสริมโปรตีนกับสัตว์ ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง

» การให้อาหารและการจัดการทุ่งหญ้า
» หลักในการให้อาหารโคเนื้อ
» การปฏิบัติบำรุงรักษาแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าสวนครัว
» ประเภทของอาหารโคเนื้อ
» พืชอาหารสัตว์
» พันธุ์หญ้าและถั่วที่ใช้เลี้ยงสัตว์
» การเก็บถนอมอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย