เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การให้อาหารโคเนื้อและการจัดการทุ่งหญ้า

ประเภทของอาหารโคเนื้อ

อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ พอจะแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. อาหารข้น หมายถึง อาหารที่มีความเข้มข้นของโภชนะอยู่สูง มีเปอร์เซ็นต์เยื่อใยอยู่ในปริมาณที่ต่ำ เมื่อสัตว์กินเข้าไปสามารถย่อยได้มาก ส่วนใหญ่ได้จากทั้งพืชและสัตว์ เช่น ปลาป่น กระดูกป่น เนื้อป่น เปลือกหอยป่น ข้าวโพดป่น ปลายข้าว รำละเอียด มันเส้นรวมไปถึงอาหารผสมสำเร็จรูปที่บริษัทต่างๆ ผลิต และจำหน่ายด้วย
  2. อาหารหยาบ หมายถึง อาหารที่มีความเข้มของโภชนะอยู่ต่ำ มีเยื่อใยในปริมาณสูง ซึ่งอาหารหยาบถือว่าเป็นอาหารหลักของโค กระบือ และสัตว์เคี้ยวเอื้องอื่นๆ ด้วย อาหารหยาบ สัตว์จะนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยอาศัยจุลินทรีย์เป็นตัวช่วยในการหมักบูด และย่อยสลายเพื่อให้ได้โภชนะต่างๆ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อร่างกายต่อไป ซึ่งได้แก่พืชตระกูลหญ้า และพืชตระกูลถั่วทั่วๆ ไป

» การให้อาหารและการจัดการทุ่งหญ้า
» หลักในการให้อาหารโคเนื้อ
» การปฏิบัติบำรุงรักษาแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าสวนครัว
» ประเภทของอาหารโคเนื้อ
» พืชอาหารสัตว์
» พันธุ์หญ้าและถั่วที่ใช้เลี้ยงสัตว์
» การเก็บถนอมอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย