เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การให้อาหารโคเนื้อและการจัดการทุ่งหญ้า

พืชอาหารสัตว์

        พืชอาหารสัตว์ หมายถึง พืชใดๆ ที่สัตว์กินเข้าไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายและไม่เป็นพิษต่อสัตว์ด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีพืชอยู่หลายชนิด ที่สามารถนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ ซึ่งพอจะแยกกล่าวได้ 2 อย่างด้วยกันคือ พืชตระกูลหญ้า และพืชตระกูลถั่ว

» การให้อาหารและการจัดการทุ่งหญ้า
» หลักในการให้อาหารโคเนื้อ
» การปฏิบัติบำรุงรักษาแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าสวนครัว
» ประเภทของอาหารโคเนื้อ
» พืชอาหารสัตว์
» พันธุ์หญ้าและถั่วที่ใช้เลี้ยงสัตว์
» การเก็บถนอมอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย