เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

โดย รศ.วิชา หมั่นทำการ
ศูนย์เครื่องกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในประเทศไทย

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้ว ขั้นตอนต่อมาที่สำคัญก็คือการนวดข้าวซึ่งเป็นกระบวนการแยกส่วนของเมล็ดข้าวเปลือกออกจากส่วนลำต้นข้าว วิธีของการนวดข้าวของเกษตรกรไทยมีอยู่หลายแบบด้วยกัน โดยวิธีดั้งเดิมจะเป็นการใช้แรงงานคน แรงงานสัตว์ ต่อมาจนถึงปัจจุบันได้มีการนำเอาเครื่องนวดข้าว ซึ่งมีต้นแบบจากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) เข้ามาช่วยในการนวดข้าวทำให้เกิดความสะดวกใการทำงาน เนื่องจากเครื่องนวดข้าวมีข้อดีอยู่หลายประการดังนี้

  1. ช่วยให้การปฏิบัติงานได้โดยสะดวกขึ้น โดยสามารถนำเครื่องนวดข้าวไปทำการนวดในแปลงได้เลย
  2. ช่วยประหยัดเวลาในการนวดข้าว คือ ไม่จำเป็นต้องทำลานนวด และลานกองข้าวเตรียมไว้ก่อนทำการนวดข้าว และยังเป็นการประหยัดเวลาในเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องมีการสีฝัดเพื่อทำความสะอาดอีกครั้งหลังจากการนวด เช่น การนวดข้าวโดยการฟาดตีให้เมล็ดข้าวเปลือกหลุดจากต้นข้าว หรือการใช้แรงงานคน แรงงานสัตว์หรือเครื่องจักรกลในการเหยียบย่ำ ซึ่งจำเป็นต้องสีฝัดทำความสะอาดอีกครั้ง
  3. ลดปัญหาค่าจ้างแรงงานสูง และการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นผลกระทบกระเทือนต่อการผลิต
  4. สามารถเพิ่มจำนวนครั้งของการปลูกข้าวในแปลงนาเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายครั้งต่อปี
  5. สามารถทำงานได้รวดเร็วทันต่อเวลา ฤดูกาล และภาวะการซื้อขายในท้องตลาด

จากข้อดีต่าง ๆ ที่เครื่องนวดข้าวสามารถสร้างความสะดวกในการปฏิบัติงานและประหยัดแรงงานและเวลา ทำให้เครื่องนวดข้าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเกษตรกร เครื่องนวดข้าวที่นิยมใช้กันแพร่หลายในประเทศขณะนี้เป็นเครื่องนวดแบบตามแกนลูกนวด (Axial Flow Thresher) ซึ่งขนาดความยาวลูกนวดจะมีขนาดตั้งแต่ 4 ฟุต จนกระทั่งถึง 8 ฟุต และส่วนประกอบในการทำการนวดที่สำคัญมีอยู่ 2 ชุด คือ

1.ชุดนวดประกอบด้วยลูกนวดและตะแกรงนวด
2.ชุดทำความสะอาด ประกอบด้วยตะแกรงโยกและพัดลม

ประมาณปี พ.ศ. 2530-2531 ที่ผ่านมาได้มีการประยุกต์เครื่องนวดข้าวโดยจะมีการนำเอาชุดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ติดเข้าไปโดยชุดของอุปกรณ์นี้ คือ อุปกรณ์ในการขับเคลื่อน อุปกรณ์ในการตัดต้นข้าว และชุดอุปกรณ์ลำเลียง ซึ่งต้นข้าวจะถูกตัดและลำเลียงเข้าสู่ชุดลูกนวด และชุดทำความสะอาดต่อไป โดยเราจะรู้จักกันในชื่อของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว (Rice Combined Harvester) ซึ่งสามารถนำเครื่องเกี่ยวนวดข้าวนี้เข้าปฏิบัติการในแปลงนาได้

ถึงอย่างไรก็ตาม เครื่องเกี่ยวนวดข้าวจากต่างประเทศก็ยังมีข้อบกพร่องในการใช้งานที่ไม่สะดวกในสภาพเมืองไทย เนื่องจากมีขนาดใหญ่ หนัก ลงโคลนแล้วจม และมีราคาแพง ทั้งนี้เนื่องจากชิ้นส่วนอะไหล่มีราคาแพง นอกจากนี้แล้วยังไม่คงทน ระบบการขับเคลื่อนที่ใช้โซ่เหล็กวิ่งในที่เลน น้ำ และทรายซึ่งจะไปติดอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของโซ่ทำให้สึกหรอได้ง่าย ถ้าวิ่งบนพื้นถนนจะทำให้ถนนเสียหาย และพบว่ายังมีการสูญเสียเมล็ดข้าวเปลือกเกิน 10% ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น

» การวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในประเทศไทย
» เครื่องเกี่ยวข้าวต้นแบบ
» ลักษณะสำคัญของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» การทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว
» ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» การบำรุงรักษา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย