เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก

      หญ้าแฝก (Vetiver grass) เป็นพืชตระกูลหญ้า อยู่ในสกุล Vetiveria มีหลายชนิด สันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในประเทศอินเดีย เป็นหญ้าที่สามารถแพร่พันธุ์ได้ตามธรรมชาติ สามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพพื้นที่ และทุกสภาพอากาศ พบมากในทวีปเอเซียตอนกลางและตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบหญ้าแฝกขึ้นอยู่ตามธรรมชาติทั่วทุกภาคจากที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงจนถึงที่ดอน และเทือกเขาสูง ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว ดินเค็ม ฯลฯ และสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศ ที่ร้อน แห้งแล้ง จนถึงสภาพอากาศที่เย็นจัด

» ลักษณะทั่วไป
» ชนิดของหญ้าแฝก
» ผลผลิตน้ำหนักแห้งและคุณค่าทางโภชนะ
» หญ้าแฝกหมัก

เอกสารอ้างอิง

  • กรมพัฒนาที่ดิน. 2536. คู่มือการดำเนินงานและฝึกอบรม การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กองฝึกอบรม กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ. 87 น.
  • คณะทำงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก. ไม่ระบุ พ.ศ. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. สำนักงา
  • คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. บริษัท เซนจูรี่ จำกัด, กรุงเทพฯ. 56 น.
  • ทวี แก้วคง. 2527. โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้นและการให้อาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงสยามการพิมพ์, กรุงเทพ. 242 น.
  • นิรนาม. ไม่ระบุ พ.ศ. Vetiver Grass แนวรั้วเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. 63 น.
  • วรพงษ์ สุริยจันทราทอง. 2532. เยื่อใยในอาหารสัตว์. คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น. 21 น.
  • วารุณี พานิชผล สมพล ไวปัญญา เมธิน ศิริวงศ์ และ เฉลียว ศรีชู. 2537. การศึกษคุณค่าทางอาหารของหญ้าแฝก (Vetiveria zizanioides Nash) เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์. กองอาหารสัตว์, กรมปศุสัตว์, กรุงเทพฯ. 30 น.
  • วารุณี พานิชผล ชิต ยุทธวรวิทย์ และ สมพล ไวปัญญา. 2538. คุณค่าทางโภชนะของหญ้าแฝกหมักที่เติมสารชนิดต่าง ๆ. กองอาหารสัตว์, กรมปศุสัตว์, กรุงเทพฯ. 25 น.
  • สายัณห์ ทัดศรี. ไม่ระบุ พ.ศ. พืชอาหารสัตว์และหลักการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์. พิมพ์ครั้งที่ 3. บริษัท ประชาชน จำกัด, กรุงเทพฯ 445 น.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย