เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก

หญ้าแฝกหมัก

เนื่องจากหญ้าแฝกที่เหมาะสำหรับการใช้เลี้ยงสัตว์ คือ หญ้าแฝกที่มีชาวงอายุการตัดทุก ๆ 4 สัปดาห์ เมื่อหญ้าแฝกมีอายุมากขึ้น คุณค่าทางโภชนะจะลดต่ำลง ดังนั้น จึงควรนำหญ้าแฝกซึ่งมีมากในฤดูฝน และอยู่ในช่วงที่มีคุณค่าทางโภชนะที่เหมาะสมแก่การใช้เลี้ยงสัตว์ มาเก็บถนอมไว้ในรูปของหญ้าหมักเพื่อไว้ใช้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่ขาดแคลนหญ้าสด

ในการทำหญ้าแฝกหมัก เพื่อให้ได้หญ้าหมักที่มีคุณภาพดีนั้น ควรใช้หญ้าแฝกที่มีช่วงอายุการตัดทุก ๆ 30 วัน ใช้ระยะเวลาในการหมัก 30 วัน พร้อมทั้งเติมสารช่วยหมักตามสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สูตรที่ 1 หญ้าแฝก + กากน้ำตาล 10%
สูตรที่ 2 หญ้าแฝก + มันเส้นบด 15%
สูตรที่ 3 หญ้าแฝก + ยูเรีย 0.5% + กากน้ำตาล 10%

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการหมักแล้ว จะได้หญ้าแฝกหมักที่มีคุณภาพดีและมีคุณค่าทางโภชนะสูงเพียงพอสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ ดังนี้

ลักษณะภายนอกของหญ้าแฝกหมัก

การที่หมักหญ้าแฝกที่มีช่วงอายุการตัด ทุก ๆ 30 วัน ตามสูตรต่าง ๆ เป็นเวลานาน 30 วัน จะได้หญ้าหมักที่มีคุณภาพดี คือ ไม่เละ ไม่ลื่น และไม่เป็นเมือก สีของหญ้าหมักจะเป็นสีเขียวแกมเหลือง มีกลิ่นหอมชวนกิน (ตารางที่ 6) มีความเป็นกรด (pH) อยู่ในช่วง 3.9-4.3 มีกรดแลกติดอยู่ในช่วง 1.3-1.8% และกรดบิวทิริค ประมาณ 0.1%

คุณค่าทางโภชนะของหญ้าแฝกหมัก

เมื่อนำหญ้าแฝกที่มีช่วงอายุการตัด ทุก ๆ 30 วัน มาหมักตามสูตรต่าง ๆ เป็นเวลานาน 30 วัน จะได้หญ้าหมักที่มีคุณค่าทางโภชนะอยู่ในเกณฑ์ของพืชหมักที่ดี คือ

  • มีวัตถุแห้งอยู่ในช่วง 28-34%
  • มีโปรตีน อยู่ในช่วง 10-17%
  • มีไขมัน ประมาณ 1%
  • มีเยื่อใย (NDF) อยู่ในช่วง 49-61% โดยมีเยื่อใยพวกเซลลูโลสประมาณ 24-30% เฮมิโซลลูโลส ประมาณ 18-25% และลิกนิน ประมาณ 3-4%
  • มี NDS อยู่ในช่วง 39-51%
  • การย่อยได้ของวัตถุแห้ง (IVDMD) ของหญ้าแฝกหมักจะอยู่ในช่วง 58-62%

» ลักษณะทั่วไป
» ชนิดของหญ้าแฝก
» ผลผลิตน้ำหนักแห้งและคุณค่าทางโภชนะ
» หญ้าแฝกหมัก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย