เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ดัชนีการเก็บเกี่ยวมังคุดเพื่อการส่งออก

มังคุด เป็นผลไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้มีรสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ การเก็บเกี่ยวผลมังคุด ควรใช้เครื่องมือช่วยสอยผลมังคุดโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถต่อด้ามไม้ไผ่ให้ยาว 3 -4 เมตร ไม่ควรใช้วิธีอื่นที่ทำให้ผลร่วงหล่น ซึ่งผลมังคุดจะซ้ำ และเสียหาย เมื่อผลออกสู่ตลาดปลายทาง การเก็บเกี่ยวควรเลือกดำเนินการกับผลที่มีวัยเหมาะสมที่สุดต่อการใช้ประโยชน์ ได้แก่ ผลที่เริ่มมีสายเลือด หรือมีการเปลี่ยนสี โดยมังคุดทั้ง 2 วัยนี้ เป็นระยะที่เหมาะสำหรับตลาดที่อยู่ห่างไกล โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศเพื่อผลมังคุดมีสีม่วง ซึ่งเป็นวัยที่รับประทานได้นั้น ก็เป็นวัยที่เหมาะสมกับตลาดภายในประเทศ โดยทั่วไป แต่ละผลมักจะมีเมล็ดสูงสุดไม่เกิน 3 เมล็ด ผลขนาดเล็กมาก อาจไม่มีเมล็ดเลย


เครื่องมือช่วยสอย

เนื้อมังคุดที่เห็นเป็นเนื้อสัมผัสมุ่ม รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย รสชาติอร่อย และมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน ผลมังคุดที่มีเปลือกสีม่วงเข้มหรือม่วงดำอยู่ในวัยที่ 5 ซึ่งเป็นผลที่มีคุณภาพเหมาะต่อการรับประทานให้อร่อยมากที่สุด

ในเรื่องของขนาดผลที่มีผลกระทบต่อคุณภาพหรือไม่นั้นจากตัวเลขที่ศึกษาไว้ แสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปขนาดของผลมังคุดไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพในการรับประทาน หรือขนาดเล็กมักจะดีกว่าหรือไม่มีเมล็ดเลย โดยน้ำหนักเนื้อมังคุด มีค่าต่างกันราว 1 % ในขนาดต่าง ๆ กัน (ตารางที่ 1) ทำให้การบริโภคเป็นไปโดยสะดวกโดยเฉพาะผลจิ๋ว เพราะมักจะไม่มีเมล็ด ยกเว้นบางท่านที่นิยมรับประทานมังคุดที่มีเมล็ด
อุณหภูมิที่เหมาะต่อการเก็บรักษาผลมังคุด คือ 13 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ควรบรรจุผลในถุงพลาสติกเจาะรู ถ้าเก็บรักษาผลมังคุดไว้ในสภาพเหาะสมแล้ว ก็จะได้มังคุดที่มีสภาพดี อยู่ได้ถึง 4 สัปดาห์


การผ่าผลดูเนื้อก่อนบรรจุหีบห่อตารางที่ 1ค่าเฉลี่ยน้ำหนัก (น.น) ผลขนาดต่าง ๆ และร้อยละของน้ำหนักเปลือก กลีบเลี้ยง เมล็ดเนื้อและจำนวนเมล็ดสมบูรณ์ต่อผล (สุรพงษ์ โกสิยะจินดา)

วัยของผลมังคุดสำหรับการเก็บเกี่ยว (กวิศร์ วานิชกุล และสุรพงษ์ โกสิยะจินดา, 2522 และ สุรพงษ์ โกสิยะจินดา,2530) แต่ละวัย (วันที่ 1 ถึง 4) มักจะ มีระยะเวลาแตกต่างกันอยู่หนึ่งวัน ทั้งนี้อุณหภูมิในเขตร้อน (28-33ซ.)

อ้างอิง

  • คู่มือดัชนีการเก็บเกี่ยวมังคุด : ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา ห้องปฏิบัติการพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดร. สุรพงษ์ โกสิยะจินดา คู่มือดัชนีการเก็บเกี่ยวมังคุด ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย