เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ปุ๋ยปลอม

โทษของการผลิตและการจำหน่ายปุ๋ยปลอม

พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518
มาตรา 62 "ผู้ใดผลิตปุ๋ยเคมีปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 30 (1) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท"
มาตรา 63 "ผู้ใดขาย มีไว้เพื่อขาย หรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งปุ๋ยเคมีปลอม อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 30 (1) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท"

» วิธีเก็บปุ๋ยตัวอย่าง
» การตรวจสอบปุ๋ยในห้องปฏิบัติการ
» โทษของการผลิตและการจำหน่ายปุ๋ยปลอม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย