เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว

การบรรจุหีบห่ออาหารประเภทนี้มักประสบปัญหาในเรื่องอาหารรั่วซึม ทำให้เลอะเทอะไม่น่าดู ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่แน่นหนา สามารถป้องกันการรั่วซึมของของเหลวได้

ชนิดภาชนะบรรจุอาหารเหลวหรือกึ่งเหลว

1. ขวดแก้ว หรือ ขวดพลาสติก ต้องใช้ชนิดที่มีฝาปิดได้สนิทแน่น พลาสติกที่ใช้ทำขวดใช้ PE หรือ PP

2. ถุงพลาสติก พลาสติกที่ใช้ทำถุงใช้ PE หรือ PET ตะเข็บตรงรอยผนึกต้องปิดสนิท

3. ถุงประเภทหลายชั้น (laminated)

» ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
» การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
» ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
» ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
» อาหารสด
» อาหารแห้ง
» อาหารแช่แข็ง
» อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
» อาหารฉายรังสี
» อาหารหมักดอง
» อาหารที่มีไขมันสูง
» อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
» อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
» อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
» การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย