เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ

อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ (aseptic packaging) เป็นการบรรจุอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มาแล้ว ลงในภาชนะบรรจุซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว เช่นกัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากเชื้อ ซึ่งอาหารที่บรรจุด้วยระบบนี้จะมีคุณภาพดีมาก สามารถรักษากลิ่น และรสเดิมของอาหารไว้ได้ เพราะใช้เวลาในการฆ่าเชื้อน้อยกว่าวิธีบรรจุกระป๋องจึงสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานพอสมควร โดยไม่ต้องแช่เย็น เช่น นม ยู.เอช.ที (U.H.T.) นอกจากนี้ยังอาจใช้กับผลิตภัณฑ์จำพวกน้ำผลไม้และนมถั่วเหลือง ได้ด้วย (U.H.T.= ultra high temperature)

» ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
» การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
» ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
» ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
» อาหารสด
» อาหารแห้ง
» อาหารแช่แข็ง
» อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
» อาหารฉายรังสี
» อาหารหมักดอง
» อาหารที่มีไขมันสูง
» อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
» อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
» อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
» การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย