เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร

โดยทั่วไปผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหาร มักจะไม่ให้ความสำคัญเรื่องภาชนะที่จะใช้บรรจุ จะคิดถึงแต่ตัวอาหารและกรรมวิธีการแปรรูป หรือวิธีถนอมอาหารเท่านั้นต่อเมื่อผลิตอาหารแล้วจึงค่อยคิดหาภาชนะที่จะใช้บรรจุ ซึ่งหาง่ายและราคาถูกมาใส่อาหาร การปฏิบัติที่ถูกต้องนั้น ก่อนที่จะวางแผนการผลิตจะต้องกำหนดภาชนะที่จะใช้บรรจุตลอดจนวิธีการบรรจุตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่จะคิดทำผลิตภัณฑ์อาหารขึ้น โดยถือว่าการบรรจุเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งของการผลิตเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้การใช้งานของภาชนะบรรจุหรือวิธีการบรรจุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในบางกรณีการใช้ภาชนะบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการแปรรูปอาหารได้

หลักการเลือกภาชนะบรรจุอาหาร (เพื่อการขายปลีก)

1. คุณสมบัติหรือความต้องการของอาหารที่จะบรรจุ อาหารบางชนิดต้องการอากาศ เช่น อาหารสดบางชนิดต้องการการระบายอากาศและน้ำ เช่น ผัก ผลไม้สด บางชนิดไม่ต้องการสัมผัสกับแสงและอากาศ เช่น นมสด บางชนิดต้องการเก็บรักษาไว้ในที่เย็น หรือที่อุณหภูมิต่ำ เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ

2. ความต้องการของตลาด เช่น ลักษณะการวางขาย อายุในการวางขายสินค้า สินค้าบางชนิดผู้บริโภคชอบซื้อขนาดเล็กราคาถูก ใช้หรือรับประทานหมดในครั้งเดียว เช่น ขนมขายเด็กนักเรียน เครื่องแกงต่างๆ อาหารที่วางขายในซุปเปอร์มาเก็ตนั้น ภาชนะบรรจุอาหารต้องเหมาะสม และดึงดูดความสนใจของลูกค้า

3. ชนิดและรูปแบบของวัสดุและภาชนะบรรจุ ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ ข้อดีและข้อเสียต่างๆ แหล่งผลิต ตลอดจนราคา

» ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
» การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
» ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
» ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
» อาหารสด
» อาหารแห้ง
» อาหารแช่แข็ง
» อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
» อาหารฉายรังสี
» อาหารหมักดอง
» อาหารที่มีไขมันสูง
» อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
» อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
» อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
» การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย