เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร

1. สะอาดถูกสุขลักษณะ
2. ไม่เป็นพิษ
3. ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี กับอาหาร หรือการปนเปื้อนแก่อาหาร
4. ช่วยรักษาและป้องกันอาหารให้มีคุณภาพดีตลอดอายุการเก็บรักษา
5. ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์อาหารดูดีขึ้น ทำให้ผู้ซื้อเกิดความอยากซื้อ
6. ราคาพอสมควร
7. เป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่

» ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
» การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
» ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
» ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
» อาหารสด
» อาหารแห้ง
» อาหารแช่แข็ง
» อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
» อาหารฉายรังสี
» อาหารหมักดอง
» อาหารที่มีไขมันสูง
» อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
» อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
» อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
» การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย