เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)

1. แบ่งตามวิธีการถนอมอาหารได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้

 • อาหารที่ผ่านการตาก/อบแห้ง
 • อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
 • อาหารหมักดอง
 • อาหารแช่แข็ง
 • อาหารฉายรังสี
 • อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ

2. แบ่งตามลักษณะอาหาร ได้ 5 ประเภท ดังนี้

 • อาหารสด
 • อาหารแห้ง
 • อาหารที่มีไขมันสูง
 • อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
 • อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว

ตัวอย่างการเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารประเภทต่างๆ ดังนี้

1. อาหารสด
2. อาหารแห้ง
3. อาหารแช่แข็ง
4. อาหารที่ผานการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
5. อาหารหมักดอง
6. อาหารที่มีไขมันสูง
7. อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
8. อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
9. อาหารฉายรังสี
10. อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ

» ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
» การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
» ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
» ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
» อาหารสด
» อาหารแห้ง
» อาหารแช่แข็ง
» อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
» อาหารฉายรังสี
» อาหารหมักดอง
» อาหารที่มีไขมันสูง
» อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
» อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
» อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
» การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย