เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การปลูกถั่วเขียว

เรียบเรียงโดย : เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สมชาย บุญประดับ :ศูนย์วิจัยพืชไร่พิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร

การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ เมล็ดที่จะเก็บไว้ทำพันธุ์ ควรตากแดดให้แห้งสนิทแล้วเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บไว้ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้ดี จะสามารถเก็บไว้ทำพันธุ์ข้ามปีได้ โดยความงอกไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

คุณค่าทางอาหารและประโยชน์ของถั่วเขียว

ที่มา : วิมลศีร เทวะผลิต กองเกษตรเคมี, กรมวิชาการเกษตร

ตามตารางข้างบนนี้ สามารถจำแนกคุณประโยชน์ของถั่วเขียวได้ดังนี้

  1. นำไปทำเป็นแป้งถั่วเขียว ซึ่งเป็นแป้งชั้นดี สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
  2. เป็นแหล่งอาหารโปรตีนได้ โดยใช้แทนอาหารโปรตีนในกรณีที่ขาดแคลนเนื้อสัตว์
  3. มีปริมาณไวตามินและเกลือแร่หลายชนิด โดยเฉพาะแคลเซียมฟอสฟอรัส และธาตุเหล็ก
  4. ใช้เพาะถั่วงอก ซึ่งนำมาประกอบอาหารกันแทบทุกครัวเรือนรวมไปถึงร้านอาหาร ซึ่งต้องใช้ถั่วงอกปรุงอาหารในปริมาณมากในแต่ละวัน

ดังนั้นถั่วเขียวจึงนับได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ต้องการบริโภคอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งนับวันก็จะเพิ่มความต้องการบริโภคมากขึ้น จึงนับเป็นพืชอย่างหนึ่งที่มีคุณค่า และสนับสนุนให้ปลูกกันมากยิ่งขึ้น

» การปลูกและดูแล
» โรค-แมลงศัตรูถั่วเขียว
» การเก็บเกี่ยวและนวด
» การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์
» สถานการณ์การตลาดถั่วเขียว ปี 2537/38

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย