เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การปลูกถั่วเหลือง

การกำจัดวัชพืช

วิธีการป้องกันและกำจัดวัชพืช

1. วิธีกล

โดยกำจัดวัชพืชที่ขึ้นแล้ว การกำจัดจะมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและแรงงาน ควรกระทำเมื่อวัชพืชมีขนาดเล็กยังไม่ออกดอก เพื่อไม่ให้วัชพืชแพร่พันธุ์เพิ่มปริมาณ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้

  • การเผา ใช้เผาทำลายวัชพืชหรือตอซังในนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวทั้งวิธีปลูกโดยมีการเตรียมดินหรือ ปลูกในตอซัง การเผาอาจทำลายวัชพืชที่มีอยู่ในไม่หมดหากวัชพืชไม่แห้ง หรือ มีฝางที่ใช้เผาน้อย จึงปรากฏมีวัชพืชงอกขึ้นมาภายหลัง
  • การทำรุ่น หมายถึงการกำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ คือ
    - จอบ ใช้จอบดายวัชพืชในระหว่างแถวและต้น
    - คราดซี่ ใช้คราดซี่ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเอง ลากเข้าไปในระหว่างแถว คราดให้วัชพืชหลุดจากดิน วิธีนี้ทำได้ดีในสภาพดินค่อนข้างแห้งร่วนและวัชพืชยังเล็ก
  • การเกี่ยว โดยใช้เคียวหรือแว้งตัดส่วนของวัชพืชที่อยู่เหนือดิน วิธีนี้ใช้กันมากในแหล่งปลูกที่มีฝนตกชุกจนเข้าไปดายหญ้าไม่ได้ หรือในสภาพการปลูกถั่วเหลืองที่ไม่มีการกำจัดวัชพืชมาตั้งแต่ระยะแรก จึงเกี่ยวกับวัชพืชไปเลี้ยงสัตว์
  • การใช้วัสดุคลุมดิน ใช้ฟางข้าว ตอซังพืช คลุมผิวดินบนแปลงให้หนาประมาณ 1-2 นิ้ว ในระยะหลังอาจมีวัชพืชใบกว้างขึ้นมาก็ต้องเก็บด้วยมือ

2. การใช้ระบบปลูกพืช

โดยปลูกเป็นพืชแซม หรือพืชหมุนเวียนหรือพืชร่วมกับพืชอื่น

3. การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช

เนื่องจากอุปสรรคของวิธีใช้แรงงาน คือปัญหาขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานสูง หรือภาวะฝนชุกไม่สารมารถเข้าไปปฎิบัติงานได้ ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงการกำจัดวัชพืช ยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นกล้าวัชพืช

สารป้อง กันกำจัดวัชพืชที่ใช้กับถั่วเหลือง ประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืช ซึ่งมีคุณสมบัติต่าง ๆ คือ ป้องกันการงอกของเมล็ดวัชพืชยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นกล้าวัชพืช

การปลูกถั่วเหลืองในตอซังหลังนาโดยไม่มีการเตรียมดินต้องใช้สารเคมีประเภทไม่เลือกทำลายมาสมทบอีก เพื่อจำกัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่แล้วหรือข้าวที่ขึ้นจากตอซัง

» ประโยชน์ของถั่วเหลือง
» การเลือกพื้นที่ปลูก
» การปฏิบัติ ดูแลรักษา
» พันธุ์ถั่วเหลือง
» วิธีเตรียมดินและการปลูกในฤดูฝน
» สูตรปุ๋ย ที่ใช้สำหรับถั่วเหลือง
» ฤดูปลูก
» การปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งในนาข้าว
» การกำจัดวัชพืช
» ความจำเป็นในการใช้เชื้อไรโซเบียม
» เชื้อไรโซเบียมหรือแบคทีเรียสำหรับคลุมเมล็ดพันธุ์
» การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืชสำหรับถั่วเหลือง
» โรคถั่วเหลือง
» การเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง
» การตากและเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลือง
» แมลงศัตรูถั่วเหลือง
» การนวด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย