เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองไว้ทำพันธุ์

ช่วงเวลาที่ควรปลูก

  • ต้นฤดูฝน เริ่มปลูกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม
  • ปลายฤดูฝน เริ่มปลูกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม เก็บเกี่ยวระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
  • ฤดูแล้ง เริ่มปลูกระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคมเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม

» การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้เป็นพันธุ์ปลูก
» สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
» พันธุ์ถั่วเหลืองที่ทางราชการการแนะนำและส่งเสริม
» ช่วงเวลาที่ควรปลูก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย