เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การปลูกสับปะรด

การปลูกเพื่อส่งโรงงานบรรจุกระป๋อง

จะร่นระยะปลูกและเพิ่มจำนวนหน่อพันธุ์ที่ใช้ปลูกให้มากขึ้นเป็นการจำกัดขนาดของผลไม้ใหญ่เกินไป และไม่ให้มีส่วนเกินที่ไร้ประโยชน์เพิ่มขึ้น คือ ใช้ระยะต้นในแถวคู่ห่างกัน 22 เซนติเมตร ระยะแถว 45 เซนติเมตร เว้นทางเดินระหว่างแถวกว้าง 75 เซนติเมตร ซึ่งต้องใช้หน่อพันธุ์มากถึง 12,000-13,000 หน่อต่อไร่

» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» พันธุ์ที่ปลูกมากในประเทศไทย
» พันธุ์ที่ใช้สำหรับปลูกเป็นไม้ประดับ
» ส่วนขยายพันธุ์และการขยายพันธุ์
» การเตรียมดิน
» การเตรียมหน่อพันธุ์ก่อนปลูก
» ฤดูปลูกและวิธีปลูก
» การปลูกเพื่อส่งโรงงานบรรจุกระป๋อง
» การควบคุมและกำจัดวัชพืช
» ประโยชน์ของสับปะรด
» การใช้สารเคมีเร่งการออกดอกในสับปะรด
» การเก็บเกี่ยว
» การไว้หน่อสับปะรด
» โรค-แมลงศัตรูและการป้องกันกำจัด
» อาการผิดปกติของสับปะรด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย