เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีอายุยาว 5-10-20 ปี

สำหรับการ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีอายุในระยะยาว 5-10-20 ปี เช่นในการรักษาพันธุ์คัด หรือเชื้อพันธุ์ ก็ยังใช้หลักการจากกฎในการเก็บรักษา ซึ่งจะมี 2 วิธี คือ

  1. ควบคุมสภาพของโรงเก็บ ซึ่งจะต้องมีการป้องกันความชื้นจากอากาศภายนอกได้เป็นอย่างดี แล้วควบคุมในเรื่องความชื้นหรืออุณหภูมิ  ยกตัวอย่างอธิบายได้ เช่น ถ้าต้องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้ได้อายุ 5 ปี สามารถจะเลือกปฏิบัติ 1 ใน 2 วิธี ซึ่งให้ผลลัพธ์เท่ากับคือ (ก) ควบคุมความชื้นเมล็ดไม่ให้เกิน 9% เมื่อโรงเก็บมีอุณหภูมิ 90oF (32 oC) ซึ่งจะสมดุลกับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ 35% หรือ (ข) ปรับอุณหภูมิในโรงเก็บให้เย็น 60 oF (15 oF) แล้วเก็บเมล็ดที่มีความชื้นไม่เกิน 12% ซึ่งจะสมดุลกับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ 60% เป็นต้น
  2. ใช้ซิลิกาเจล ซึ่งเป็นสารดูดความชื้นที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นตัวกำหนดความชื้นสัมพัทธ์ โดยนำไปบรรจุในห่อผ้าแล้วใส่รวมกับเมล็ดที่แห้งในภาชนะปิดสนิท หรือถ้ามีเมล็ดพันธุ์ปริมาณน้อย อาจใส่ห่อซิลิกาเจลในซองหรือถุงกระดาษที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ก่อนแล้วจึงใส่รวมในภาชนะปิดผนึก นำไปเก็บในห้องเย็นต่อไป วิธีนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการปรับสภาพโรงเก็บเป็นพิเศษ ทั้งโรง

ข้อควรทราบ

  1. การที่เมล็ดพืชมีความสามารถในการงอกได้สูงที่สุดในระยะการสุกแก่ทางสรีระนั้น ในพืชบางชนิดอาจจะไม่แสดงออก เช่น ข้าวโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่มีการพักตัวจะต้องทิ้งเวลาไว้สักช่วงหนึ่งก่อนจึงจะงอกได้
  2. เมล็ดพืชบางอย่างจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาในสภาพที่มีความชื้นของเมล็ดสูง จัดเป็นพวก Recalcitrance ได้แก่ พวกไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน กาแฟ เป็นต้น
  3. การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์เพื่อเก็บรักษาในภาชนะปิดไม่ควรต่ำกว่า 4% เพราะจะทำให้เมล็ดเปราะและบางชนิดจะเกิดการพักตัว (ทุติยภูมิ)

» ชนิดของพืช
» ประวัติของเมล็ด
» ความชื้นของเมล็ด
» อุณหภูมิ
» ประสิทธิภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์
» การจัดเก็บเมล็ด
» การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีอายุยาว 5-10-20 ปี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย